I. ÚS 1211/17
I.ÚS 1211/17 ze dne 20. 6. 2017


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu Kateřiny Šimáčkové a soudců Tomáše Lichovníka (soudce zpravodaj) a Davida Uhlíře ve věci ústavní stížnosti společnosti OK REST, a. s., se sídlem Bohunická 519/24, Brno - Horní Heršpice, IČ: 60193344, zastoupené JUDr. Michaelou Šerou, advokátkou se sídlem Revoluční 1003/3, Praha 1, proti výroku II. usnesení Nejvyššího soudu č. j. 30 Cdo 2296/2016-593 ze dne 1. 2. 2017, takto:
Řízení se zastavuje.
Odůvodnění:

Ústavní stížností, doručenou Ústavnímu soudu dne 20. 4. 2017, domáhala se stěžovatelka zrušení v záhlaví označeného rozhodnutí Nejvyššího soudu s odůvodněním, že jím byla porušena její ústavně zaručená práva, chráněná čl. 11 odst. 1, čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod a čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod.

Přípisem, doručeným Ústavnímu soudu dne 13. 6. 2017, vzala stěžovatelka ústavní stížnost v plném rozsahu zpět.
Dle ustanovení § 77 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, může stěžovatel vzít ústavní stížnost zpět do okamžiku, než se Ústavní soud odebere k závěrečné poradě. V takovém případě Ústavní soud řízení zastaví.

Vzhledem k tomu, že podmínky citovaného ustanovení byly v projednávaném případě naplněny, soud dle něj postupoval a rozhodl, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 20. června 2017

Kateřina Šimáčková v. r. předsedkyně senátuText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.