I. ÚS 12/05
I.ÚS 12/05 ze dne 30. 3. 2005


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem JUDr. Ivanou Janů o návrhu H. M., takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavní soud obdržel dne 6.1.2005 stěžovatelčino podání týkající se exekuce, které však nesplňovalo náležitosti požadované zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů.

Stěžovatelka byl výzvou Ústavního soudu, doručenou jí 20.1.2005, vyzvána k odstranění vad podání tak, aby splňovalo předepsané náležitosti, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení výzvy. V určené lhůtě stěžovatelka zaslala Ústavnímu soudu dopis, v němž opakovala některé skutečnosti z původního podání a uvedla, že se na soud obrací osobně sama, protože si nemůže dovolit právní zastoupení. Ústavní soud ji další výzvou poučil o oprávnění požádat o určení advokáta Českou advokátní komoru a stanovil ji další lhůtu k odstranění vad. V této lhůtě stěžovatelka na výzvu nereagovala.

Vzhledem k tomu, že stěžovatelka ve stanovené lhůtě vady podání neodstranila, Ústavní soud návrh podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, odmítl.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 30. března 2005

JUDr. Ivana Janů soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.