I. ÚS 110/05
I.ÚS 110/05 ze dne 7. 4. 2005


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ivany Janů a soudců JUDr. Františka Duchoně a JUDr. Vojena Güttlera o ústavní stížnosti stěžovatelů T. Č., Mgr. J. R., a A. U., proti rozhodnutí Ministerstva financí ČR ze dne 20. 1. 2005 o zamítnutí finanční náhrady, takto:

Řízení se zastavuje.

O d ů v o d n ě n í :

Stěžovatelé se ústavní stížností ze dne 21. 2. 2005 domáhají zrušení shora uvedeného rozhodnutí Ministerstva financí ČR, neboť se domnívají, že "zamítnutím žádosti o finanční náhradu byla porušena jejich základní lidská práva, když Ministerstvem financí vytknutý nedostatek podané žádosti o finanční náhradu, vedoucí k jejímu zamítnutí byl způsoben bez jejich zavinění, neboť v dobré víře v profesionální advokacii si žádost nechali vyhotovit právním zástupcem".

Dne 9. 3. 2005 byli stěžovatelé vyzváni k odstranění vad této stížnosti s poučením, že ústavní stížnost bude odmítnuta, pokud stěžovatelé vady neodstraní do 20 dnů od doručení této výzvy.

Dopisem ze dne 24. 3. 2005 (doručeném Ústavnímu soudu dne 25. 3. 2005) stěžovatelé oznámili Ústavnímu soudu, že "po přehodnocení situace na úspěch podaného návrhu", berou tímto ústavní stížnost zpět.

Proto Ústavní soud dle ustanovení § 77 za použití ustanovení § 54 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, řízení o podané ústavní stížnosti zastavil.

P o u č e n í : Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 7. dubna 2005

JUDr. Ivana Janů v.r. předsedkyně senátu Ústavního souduText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.