I. ÚS 1060/17
I.ÚS 1060/17 ze dne 20. 6. 2017


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Tomášem Lichovníkem o ústavní stížnosti R. N., Věznice P. O. BOX 5, Vinařice u Kladna, proti rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 5 sp. zn. 38 T 115/2015, takto:
Ústavní stížnost se odmítá.
Odůvodnění
Ústavní soud obdržel dne 6. 4. 2017 podání navrhovatele, které nemělo náležitosti (stěžovatel nebyl zastoupen advokátem) požadované zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), pro návrh na zahájení řízení před Ústavním soudem. Stěžovatel byl proto vyzván k odstranění vad podání výzvou Ústavního soudu ze dne 4. 5. 2017, v níž mu byla k odstranění vad stanovena lhůta 30 dnů, a zároveň byl upozorněn na to, že neodstranění vad jeho podání v uvedené lhůtě je důvodem odmítnutí návrhu. Výzva byla doručena stěžovateli dne 9. 5. 2017 a následující den, tedy 10. 5. 2017, mu počala běžet třicetidenní lhůta k odstranění vad, která marně uplynula ve čtvrtek 8. 6. 2017.

Vzhledem k tomu, že ani do dne rozhodnutí o předmětném návrhu nebyly vady podání odstraněny, Ústavní soud návrh podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítl.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 20. června 2017

Tomáš Lichovník v. r. soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.