I. ÚS 106/05
I.ÚS 106/05 ze dne 31. 5. 2005


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl dnešního dne soudcem Františkem Duchoněm ve věci ústavní stížnosti stěžovatelky L. P., t a k t o :

Ústavní stížnost se o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

Podáním, doručeným elektronickou poštou dne 26. 2. 2005, písemně doplněným dne 28. 2. 2005, které si stěžovatelka sepsala sama, napadla postup a jednání Exekutorského úřadu JUDr. Jana Grosama, Praha 6, při provádění exekuce vedené pod sp. zn. Ex 3561/04.

Podání stěžovatelky nesplňovalo náležitosti řádného návrhu na zahájení řízení před Ústavním soudem. Proto Ústavní soud vyzval stěžovatelku k odstranění vad ústavní stížnosti výzvou, kterou stěžovatelka obdržela dne 8. 4. 2005. Ústavní soud stěžovatelku upozornil, že pokud ve lhůtě 30 dnů od doručení této výzvy nedojde Ústavnímu soudu řádná ústavní stížnost, jíž budou vady návrhu odstraněny, bude její návrh odmítnut. Ústavní soud stěžovatelku dále vyzval k tomu, aby si zvolila advokáta, který by ji v řízení před Ústavním soudem zastupoval, protože v řízení před Ústavním soudem platí povinné zastoupení advokátem.

Protože stěžovatelka neodstranila vady návrhu ve lhůtě jí k tomu určené, soudce zpravodaj, mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků, návrh odmítl na základě ust. § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů. Poučení:Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 31. května 2005

JUDr. František Duchoň soudce Ústavního souduText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.