I. ÚS 1047/17
I.ÚS 1047/17 ze dne 5. 6. 2017


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Tomášem Lichovníkem v právní věci stěžovatele Mgr. Bc. Milana Mikeše, proti rozsudku Nejvyššího správního soudu č. j. 10 Ads 269/2016-41 ze dne 26. 1. 2017, takto:
Návrh se odmítá.
Odůvodnění:

Dne 5. 4. 2017 bylo Ústavnímu soudu doručeno podání navrhovatele, v němž brojil proti shora označenému rozhodnutí Nejvyššího správního soudu.
Vzhledem k tomu, že ústavní stížnost nesplňovala formální náležitosti návrhu ve smyslu zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, byl stěžovatel přípisem ze dne 20. 4. 2017 vyzván k odstranění jejích vad ve lhůtě 30 dnů. Tato výzva mimo jiné obsahovala informaci, že v řízení před Ústavním soudem musí být zastoupen advokátem, a to včetně vlastního sepsání návrhu. Ústavní soud stěžovatele upozornil, že na splnění uvedené podmínky je nutno trvat, přestože, jak jej stěžovatel zpravil, Českou advokátní komorou určený advokát mu v tomto případě odmítl poskytnout právní služby s tvrzením, že se jedná o zjevně bezdůvodné uplatňování práva. Ústavní soud současně stěžovatele poučil o následcích neodstranění vad podání.

Výzvu stěžovatel obdržel oproti podpisu dne 25. 4. 2017, avšak vytčené vady podání ve lhůtě k tomu určené, která marně uplynula již dne 25. 5. 2017, neodstranil. Neučinil tak ani později, tj. do dne vydání tohoto rozhodnutí.

Ústavní soud s ohledem na výše uvedené proto stěžovatelův návrh jako vadný podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítl.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 5. června 2017

Tomáš Lichovník v. r. soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.