I. ÚS 104/05
I.ÚS 104/05 ze dne 22. 3. 2005


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl o návrhu navrhovatele A. G., na obnovu soudního řízení v jeho trestní věci, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Navrhovatel se svým podáním domáhá s odkazem na § 277 trestního řádu obnovy soudního řízení v jeho trestní věci, ukončené údajně rozsudkem Krajského soudu v Ostravě ze dne 23. 4. 2003. V odůvodnění svého návrhu zejména uvedl, že se trestného činu za který byl odsouzen nedopustil a žádá proto "o schválení obnovy soudního líčení".

Ústavní soud se při své činnosti musí řídit právními předpisy, které vymezují jeho postavení a kompetence, zejména Ústavou České republiky a zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (zejména srov. čl. 87 Ústavy České republiky a část druhou citovaného zákona). I pro Ústavní soud jako soudní orgán ochrany ústavnosti samozřejmě platí, že může vydat pouze takové rozhodnutí, ke kterému je oprávněn a nesmí své pravomoce překračovat. Podle § 281 odst. 2 trestního řádu o návrhu na povolení obnovy řízení, které skončilo pravomocným rozsudkem ... , rozhoduje soud, který ve věci rozhodl v prvním stupni. Z předmětného návrhu na zahájení řízení je tedy zjevné, že navrhovatel uplatňuje tvrzený nárok, k jehož projednání není Ústavní soud příslušný.

Za této situace Ústavnímu soudu nezbylo, než návrh odmítnout podle ust. § 43 odst. 1 písm. d) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně 22. března 2005

JUDr. Vojen Güttler soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.