I. ÚS 1019/13
I.ÚS 1019/13 ze dne 2. 9. 2013


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Ludvíkem Davidem mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků o návrhu Emilie Furičkové, takto:
Ústavní stížnost se odmítá.
Odůvodnění:
Podání stěžovatelky bylo Ústavnímu soudu doručeno dne 25. 3. 2013. Po zjištění, že nesplňuje formální náležitosti návrhu ve smyslu zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), zejména pak, že stěžovatelka nebyla zastoupena advokátem ve smyslu § 30 a § 31 zákona o Ústavním soudu, byla stěžovatelka dopisem ze dne 18. 4. 2013 vyzvána k odstranění vad návrhu ve lhůtě 20 dnů. Tato výzva mimo jiné obsahovala upozornění, že pokud vytčené vady nebudou ve stanovené lhůtě odstraněny, bude návrh odmítnut.

Výzva byla stěžovatelce doručena dne 2. 5. 2013. Dne 16. 5. 2013 byla Ústavnímu soudu doručena žádost o prodloužení lhůty k odstranění vad návrhu o dalších 14 dnů.

Ústavní soud tedy vyčkal, zda stěžovatelka v další prodloužené lhůtě vady návrhu odstraní, ale vzhledem k tomu, že se tak do dnešního dne nestalo a vytýkané vady návrhu přes řádné poučení odstraněny nebyly, nezbylo Ústavnímu soudu než návrh jako vadný podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítnout.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 2. září 2013

Ludvík David, v. r. soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.