I. ÚS 100/05
I.ÚS 100/05 ze dne 6. 10. 2005


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl dnešního dne soudcem zpravodajem Františkem Duchoněm ve věci ústavní stížnosti stěžovatele R. S., t. č., zastoupeného JUDr. Petrem Jaškem, advokátem se sídlem Šumperk, Hlavní třída 7, proti usnesení Okresního státního zastupitelství v Šumperku ze dne 3. 2. 2005, čj. 1 ZT 1/2005 - 13, a usnesení Policie ČR, Obvodního oddělení v Mohelnici, ze dne 30. 12. 2004, čj. ORSU-1307-1/MO-TČ-2004, t a k t o :

Ústavní stížnost se o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

Ústavní stížností se R. S. (dále jen "stěžovatel") domáhal zrušení shora uvedeného usnesení Okresního státního zastupitelství v Šumperku (dále jen "okresní státní zastupitelství") a Police ČR, Obvodního oddělení v Mohelnici (dále jen "policejní orgán"), pro porušení čl. 36 odst. 1, 2 Listiny základních práv a svobod (dále jen "Listina").

Shora označeným usnesením okresní státní zastupitelství zamítlo stížnost stěžovatele proti usnesení policejního orgánu ze dne 30. 12. 2004, čj. ORSU-1307-1/MO-TČ-2004, neboť byla podána osobou neoprávněnou. Tímto usnesením policejní orgán odložil věc pro podezření z trestného činu krádeže podle § 247 odst. 1 písm. a) trestního zákona (dále jen "TrZ") a trestného činu vydírání podle § 235 odst. 1 TrZ. Uvedených trestných činů se měl dopustit stěžovatel tím, že z balíku adresovaného odsouzenému T. Š. odcizil věci ve výši 5 304,-- Kč.

Stěžovatel v ústavní stížnosti tvrdil, že byl označen jako pachatel uvedených trestných činů, a proto mu mělo být doručeno usnesení policejního orgánu o odložení věci. Z tohoto důvodu mělo okresní státní zastupitelství jeho stížnost řádně projednat, a nikoli bez uvedení konkrétních okolností zamítnout pouze s paušálním konstatováním, že stížnost podala osoba neoprávněná.

Po posouzení obsahu ústavní stížnosti a listinných materiálů dospěl Ústavní soud k závěru, že ústavní stížnost je nepřípustná.

Ústavní stížnost lze podat pouze za zákonem stanovených okolností a podmínek. Ústavní stížnost je oprávněna podat fyzická nebo právnická osoba podle čl. 87 odst. 1 písm. d) Ústavy ČR, jestliže tvrdí, že pravomocným rozhodnutím v řízení, jehož byla účastníkem, opatřením nebo jiným zásahem orgánu veřejné moci bylo porušeno její základní právo nebo svoboda zaručené ústavním pořádkem (§ 72 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů - dále jen "zákon o Ústavním soudu").

Jedním z důvodů nepřípustnosti ústavní stížnosti je okolnost, že stěžovatel nevyčerpal všechny procesní prostředky, které mu zákon k ochraně jeho práva poskytuje (§ 75 odst. 1 zákona o Ústavním soudu). Vzhledem k principu subsidiarity, musí se Ústavní soud ve své činnosti řídit principem minimalizace zásahů do činnosti ostatních orgánů veřejné moci. Jeho zásah připadá v úvahu pouze tehdy, jestliže náprava tvrzené protiústavnosti, v rámci systému ostatních orgánů veřejné moci, již není možná. Jinými slovy, nejprve musí proběhnout celé řízení až do stadia konečného pravomocného rozhodnutí orgánů veřejné moci, a teprve poté se otevírá cesta k eventuelnímu podání ústavní stížnosti.

Z vyjádření okresního státního zastupitelství vyplývá, že v rámci výkonu dohledu vydalo Krajské státní zastupitelství v Ostravě, pobočka v Olomouci, pokyn, aby v projednávané věci bylo nadále konáno prověřování. V současné době věc nadále prověřuje Policie ČR, Obvodní oddělení Mohelnice.

S ohledem na shora uvedené je zřejmé, že v daném případě je ústavní stížnost stěžovatele návrhem předčasným, a tudíž nepřípustným, neboť celá věc je, na základě zmíněného pokynu, nadále prověřována a nebyla dosud ukončena.

Ústavní soud se zabýval i tím, zda nejsou naplněny podmínky ustanovení § 75 odst. 2 zákona o Ústavním soudu. Avšak naplnění žádné z podmínek uvedených v označeném ustanovení v projednávaném případě nezjistil a stěžovatel jejich existenci ani netvrdil.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se jedná o návrh nepřípustný, který soudce zpravodaj, mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků, odmítl podle § 43 odst. 1 písm. e) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů.

P o u č e n í : Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 6. října 2005

František Duchoň soudce Ústavního souduText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.