Aprk 9/2012-14

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Kaniové a soudců JUDr. Lenky Matyášové a JUDr. Radana Malíka v právní věci žalobce: P. Č., proti žalovanému: Městský soud v Brně, Polní 994/39, Brno, v řízení na ochranu před nezákonným zásahem, pokynem nebo donucením, vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 30 A 3/2012, o návrhu žalobce na určení lhůty k provedení procesního úkonu,

takto:

I. Návrh s e z a m í t á .

II. Žalobce n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodn ění:

Návrhem ze dne 3. 3. 2012 se žalobce (dále též navrhovatel ) domáhal určení lhůty k provedení procesního úkonu dle § 174a zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích); konkrétně navrhl, aby Krajský soud v Brně (dále jen krajský soud ) rozhodl o návrhu na vydání předběžného opatření, který byl součástí žaloby ze dne 11. 1. 2012.

Návrh na určení lhůty k provedení procesního úkonu došel krajskému soudu dne 6. 3. 2012.

Z předloženého soudního spisu vyplývá, že usnesením ze dne 3. 2. 2012, č. j. 30 A 3/2012-12, rozhodl krajský soud o návrhu žalobce na vydání předběžného opatření ze dne 11. 1. 2012 tak, že jej zamítl. Toto usnesení bylo žalobci doručeno dne 14. 3. 2012.

Podle § 174a odst. 7 zákona o soudech a soudcích, pokud soud, vůči němuž návrh na určení lhůty směřuje, již procesní úkon, u kterého jsou v návrhu namítány průtahy v řízení, učinil, příslušný soud návrh zamítne. Taková situace nastala v nyní projednávané věci. Krajský soud již o návrhu žalobce na vydání předběžného opatření ze dne 11. 1. 2012, shora uvedeným usnesením věcně rozhodl. Nejvyšší správní soud proto postupoval v intencích § 174a odst. 7 zákona o soudech a soudcích a návrh žalobce zamítl.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 174a odst. 8 zákona o soudech a soudcích, dle kterého stát hradí náklady řízení o návrhu na určení lhůty jen tehdy, je-li návrh uznán jako oprávněný. K tomu v projednávané věci nedošlo, proto soud rozhodl tak, že žalobce nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Pouč ení : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné (§ 174a odst. 9, věta druhá zákona o soudech a soudcích).

V Brně dne 14. května 2012

JUDr. Lenka Kaniová předsedkyně senátu