Aprk 9/2009-59

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Kaniové a soudců JUDr. Lenky Matyášové a JUDr. Radana Malíka v právní věci žalobce T. P., proti žalovanému Ministerstvu zemědělství-Ústřednímu pozemkovému úřadu, se sídlem Těšnov 17, Praha 1, v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 23. 2. 2007, č. j. 44/07-17170-ST, vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 5 Ca 80/2007, o návrhu žalobce na určení lhůty k provedení procesního úkonu dle § 174a zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Navrhovatel n e m á p r á v o na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Návrhem ze dne 9. 9. 2009 se žalobce (dále též navrhovatel) domáhal určení lhůty k provedení procesního úkonu, a to vrácení soudního poplatku podle výroku č. III. usnesení Městského soudu v Praze ze dne 11. 11. 2008, č. j. 5 Ca 80/2007-33.

Městský soud návrh dne 17. 9. 2009 postoupil k rozhodnutí Nejvyššímu správnímu soudu.

Podáním ze dne 18. 9. 2009 vzal žalobce svůj návrh zpět v celém rozsahu s tím, že procesní úkon, u něhož byly namítány průtahy, byl soudem v mezidobí učiněn. Poněvadž projev vůle, jímž došlo k zpětvzetí návrhu, nevzbuzuje pochybnosti, Nejvyšší správní soud usnesením řízení podle § 96 odst. 2 o. s. ř. ve spojení s § 174a odst. 5 zákona o soudech a soudcích zastavil.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 174a odst. 8 větu druhou zákona o soudech a soudcích, dle kterého stát hradí náklady řízení, je-li návrh uznán jako oprávněný. K tomu v projednávané věci nedošlo, proto soud rozhodl tak, že navrhovatel nemá právo na náhradu nákladů řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 29. září 2009

JUDr. Lenka Kaniová předsedkyně senátu