Aprk 6/2012-92

USNESENÍ Nejvyšší správní soud rozhod v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Kaniové a soudců JUDr. Lenky Matyášové a JUDr. Radana Malíka v právní věci žalobce: M. B., zastoupeného JUDr. Alexandrem Király, Ph.D., advokátem se sídlem L. Podéště 1883/5, Ostrava -Poruba, proti žalovanému: Policejní prezidium České republiky, se sídlem Strojnická 27, Praha 7, o návrhu na určení lhůty k provedení procesního úkonu ve věci vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 6 A 268/2010,

takto:

Řízení s e z a s t a v u j e .

O d ů v o d n ě n í: Dne 6. 4. 2012 byl Nejvyššímu správnímu soudu doručen návrh žalobce na určení lhůty k provedení procesního úkonu ve věci vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 6 A 268/2010. Podáním, doručeným Nejvyššímu správnímu soudu dne 11. 4. 2012 vzal navrhovatel svůj návrh na určení lhůty k provedení úkonu podle § 174a zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích výslovně zpět. Ustanovení § 174a odst. 5 normuje, že nestanoví-li tento zákon jinak, použijí se pro řízení o návrhu na určení lhůty přiměřeně ustanovení části první a části třetí občanského soudního řádu. Protože zákon o soudech a soudcích výslovnou úpravu pro případ zpětvzetí návrhu neupravuje, je třeba aplikovat relevantní ustanovení občanského soudního řádu. Podle § 96 odst. 1 občanského soudního řádu žalobce (navrhovatel) může vzít za řízení zpět návrh na jeho zahájení, a to zčásti nebo zcela. Je-li návrh vzat zpět, soud řízení zcela, popřípadě v rozsahu zpětvzetí návrhu, zastaví (odst. 2 cit. ustanovení). Podle ustanovení § 146 odst. 1 písm. c) občanského soudního řádu žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení podle jeho výsledku, jestliže řízení bylo zastaveno. Vzhledem k tomu, že navrhovatel vzal svůj návrh výslovně zpět, nelze již o něm v intencích ustanovení § 174a zákona o soudech a soudcích rozhodovat, nelze proto již použít § 174a odst. 8 cit. zákona, a přiznat navrhovateli požadované náklady řízení.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 16. dubna 2012

JUDr. Lenka Kaniová předsedkyně senátu