Aprk 50/2015-73

OPRAVNÉ USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Lenkou Matyášovou v právní věci navrhovatele: Š. K., zastoupený Mgr. Tomášem Petrů, advokátem se sídlem Pavlovova 586/8, Havířov, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, o žalobě proti rozhodnutí ministra vnitra ze dne 6. 6. 2013, čj. KM-49-5/PK-2013, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 5 Ad 15/2013, v řízení o návrhu žalobce na určení lhůty k provedení procesního úkonu dle § 174a zákona č. 6/2002 Sb.,

takto:

I. Městský soud v Praze j e p o v i n e n ve věci vedené u něj pod sp. zn. 5 Ad 15/2013, rozhodnout nejpozději ve lhůtě do 30. 10. 2015.

II. Žalobci s e p ř i z n á v á náhrada nákladů řízení ve výši 2.178 Kč; tato částka bude vyplacena z účtu Nejvyššího správního soudu do 1 měsíce od právní moci tohoto usnesení k rukám Mgr. Tomáše Petrů, advokáta se sídlem Pavlovova 586/8, Havířov.

Odůvodnění:

Usnesením Nejvyššího správního soudu ze dne 10. 9. 2015, čj.-65, rozhodl Nejvyšší správní soud ve věci výše uvedené o oprávněnosti návrhu žalobce.

Ve výroku II. bylo rozhodnuto o nákladech řízení tak, že se žalobci přiznává náhrada nákladů řízení ve výši 1.800 Kč; přitom při výpočtu výše náhrady nákladů řízení nebylo přihlédnuto ke skutečnosti, že je právní zástupce žalobce plátcem DPH.

Podle § 14a advokátního tarifu se v takovém případě zvyšuje odměna o DPH; k částce 1.800 Kč tedy náleží DPH ve výši 21 %, tedy 378 Kč. Celková náhrada nákladů řízení bude vyplacena ve výši 2.178 Kč.

V předposledním odstavci odůvodnění se za slovy 1.800 Kč nahrazuje tečka čárkou, a doplňuje se text: zvýšená o DPH ve výši 378 Kč, tedy celkem 2.178 Kč.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 15. září 2015

JUDr. Lenka Matyášová předsedkyně senátu