Aprk 50/2013-41

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Matyášové a soudců JUDr. Lenky Kaniové a Mgr. Daniely Zemanové v právní věci žalobce: P. Č., o návrhu žalobce na určení lhůty k provedení procesního úkonu dle § 174a zákona č. 6/2002 Sb. ve věci vedené u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 10 Na 3/2013,

takto:

I. Návrh s e z a m í t á .

II. Navrhovatel n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodn ění:

Nejvyššímu správnímu soudu byl dne 8. 8. 2013 postoupen Krajským soudem v Českých Budějovicích návrh žalobce (dále navrhovatel ) na určení lhůty k provedení procesního úkonu u kasační stížnosti ze dne 22. 2. 2013 .

Nejvyšší správní soud zjistil, že kasační stížnost byla již Nejvyššímu správnímu soudu krajským soudem postoupena a bylo o ní již Nejvyšším správním soudem rozhodnuto, a to rozsudkem ze dne 28. 3. 2013, č. j. 4 As 45/2013-10; rozsudek nabyl právní moci dne 3. 5. 2013.

Podle ust. § 174a zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, pokud soud, vůči němuž návrh na určení lhůty směřuje, již procesní úkon, u kterého jsou v návrhu namítány průtahy v řízení učinil, příslušný soud návrh zamítne; stejně tak postupuje, dospěje-li k závěru, že k průtahům v řízení nedochází.

Na základě výše popsaných skutečností soud rozhodl tak, jak je ve výroku uvedeno; o nákladech řízení rozhodl v souladu s ust. § 174a odst. 8 in fine cit. zákona a contrario.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u přípustné opravné prostředky (§ 174a odst. 9 zákona o soudech a soudcích).

V Brně dne 21. srpna 2013 JUDr. Lenka Matyášová předsedkyně senátu