Aprk 45/2013-59

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhod v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Kaniové a soudců JUDr. Lenky Matyášové a JUDr. Radana Malíka v právní věci žalobkyně: PhDr. H. P., proti žalovanému: Ministerstvo kultury, se sídlem Maltézské náměstí 1, Praha 1, o návrhu na určení lhůty k provedení procesního úkonu dle § 174a zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů, ve věci vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 9 A 144/2012,

takto:

Řízení s e z a s t a v u j e .

Odůvodnění:

Dne 21. 6. 2013 byl Nejvyššímu správnímu soudu doručen návrh žalobkyně ze dne 15. 5. 2013 na určení lhůty k provedení procesního úkonu ve věci vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 9 A 144/2012. Současně s tímto návrhem byl Nejvyššímu správnímu soudu zaslán městským soudem další návrh navrhovatelky (ze dne 20. 5. 2013), kterým původní návrh na určení lhůty vzala navrhovatelka výslovně zpět, uvedla, že původním návrhem se domáhala určení lhůty k provedení procesního úkonu městským soudem, jež měl spočívat ve vydání rozhodnutí o vrácení soudního poplatku. Uvedla, že tento svůj návrh bere zpět, neboť úhradu soudního poplatku nemůže prokázat.

Uvedeným podáním tak vzala navrhovatelka svůj návrh na určení lhůty k provedení úkonu podle § 174a zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích výslovně zpět.

Ustanovení § 174a odst. 5 normuje, že nestanoví-li tento zákon jinak, použijí se pro řízení o návrhu na určení lhůty přiměřeně ustanovení části první a části třetí občanského soudního řádu.

Protože zákon o soudech a soudcích výslovnou úpravu pro případ zpětvzetí návrhu neupravuje, je třeba aplikovat relevantní ustanovení občanského soudního řádu.

Podle § 96 odst. 1 občanského soudního řádu žalobce (navrhovatel) může vzít za řízení zpět návrh na jeho zahájení, a to zčásti nebo zcela. Je-li návrh vzat zpět, soud řízení zcela, popřípadě v rozsahu zpětvzetí návrhu, zastaví (odst. 2 cit. ustanovení).

Uvedeným podáním ze dne 20. 5. 2013 tak vzala navrhovatelka svůj návrh na určení lhůty k provedení úkonu podle § 174a zákona č. 6/2002 Sb., výslovně zpět, přičemž tento její projev vůle nevzbuzuje žádné pochybnosti, pokud jde o jeho obsah, Nejvyšší správní soud řízení o návrhu na určení lhůty zastavil.

Podle ustanovení § 146 odst. 1 písm. c) občanského soudního řádu žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení podle jeho výsledku, jestliže řízení bylo zastaveno.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 25. června 2013

JUDr. Lenka Kaniová předsedkyně senátu