Aprk 43/2013-6

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudkyň JUDr. Lenky Matyášové a JUDr. Lenky Kaniové v právní věci navrhovatele: P. Č., proti žalovanému: Ministerstvo spravedlnosti, se sídlem Vyšehradská 16, Praha 2, v řízení o žalobě ze dne 16. 1. 2013, vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 30 A 20/2013, o návrhu navrhovatele na určení lhůty k provedení procesního úkonu dle § 174a zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů,

takto:

I. Návrh s e z a m í t á .

II. Navrhovatel n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Navrhovatel se svým podáním ze dne 11. 6. 2013, podle obsahu návrhem na určení lhůty k provedení procesního úkonu dle § 174a zákona o soudech a soudcích, které bylo doručeno Krajskému soudu v Brně (dále též krajský soud ) dne 12. 6. 2013 a tímto předloženo Nejvyššímu správnímu soudu dne 13. 6. 2013, domáhá, aby Nejvyšší správní soud určil KS v Brně lhůtu k provedení procesních úkonů u kasační stížnosti (4 As 65/13). Svůj návrh odůvodnil tím, že KS má opravný prostředek vypravit soudu vyššího stupně se spisem, nikoliv bez něj, jak se stalo.

Krajský soud ve svém vyjádření k uvedenému návrhu uvedl, že předmětný spis byl zaslán Nejvyššímu správnímu soudu dne 25. 4. 2013.

Z obsahu předloženého spisu krajského soudu sp. zn. 30 A 20/2013 Nejvyšší správní soud zjistil, že návrh navrhovatele ze dne 11. 6. 2013 na určení lhůty k provedení procesních úkonů byl doručen Krajskému soudu v Brně dne 12. 6. 2013, tj. až poté, kdy uvedený soud celý spis již dne 25. 4. 2013 zaslal Nejvyššímu správnímu soudu k rozhodnutí o kasační stížnosti navrhovatele v dané věci.

Podle § 174a odst. 1, věty první, zákona o soudech a soudcích má-li účastník nebo ten, kdo je stranou řízení, za to, že v řízení dochází k průtahům, může podat návrh soudu, aby určil lhůtu pro provedení procesního úkonu, u kterého podle jeho názoru dochází k průtahům v řízení. Dle odst. 7 citovaného ustanovení pokud soud, vůči němuž návrh na určení lhůty směřuje, již procesní úkon, u kterého jsou v návrhu namítány průtahy v řízení, učinil, příslušný soud návrh zamítne; stejně tak postupuje, dospěje-li k závěru, že k průtahům v řízení nedochází.

Nejvyšší správní soud posoudil návrh navrhovatele na určení lhůty k provedení procesního úkonu v dané věci a poté dospěl k závěru, že není důvodný, neboť z obsahu shora uvedeného spisu krajského soudu je patrné, že tento spis byl doručen dne 9. 5. 2013 Nejvyššímu správnímu soudu k rozhodnutí o kasační stížnosti podané navrhovatelem a od tohoto dne je stále u zdejšího soudu; krajský soud proto nemůže v současné době provádět žádné procesní úkony a v řízení před tímto soudem tak k žádným průtahům nedochází. Současně je třeba uvést, že Nejvyššímu správnímu soudu při rozhodování o návrhu na určení lhůty k provedení procesního úkonu nepřísluší posuzovat zákonnost procesního postupu a rozhodnutí krajského soudu v dané věci (tyto skutečnosti přísluší v souladu s platným rozvrhem práce Nejvyššího správního soudu posuzovat jinému senátu zdejšího soudu), ale pouze tu skutečnost, zda v předmětném řízení dochází či nedochází k průtahům.

Nejvyšší správní soud ze všech shora uvedených důvodů neshledal ve věci průtahy, a proto návrh navrhovatele podle § 174a odst. 7 zákona o soudech a soudcích zamítl.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 174a odst. 8, větu druhou, zákona o soudech a soudcích, dle kterého hradí náklady řízení o něm stát jen tehdy, je-li návrh uznán jako oprávněný. K tomu v projednávané věci nedošlo, proto soud rozhodl tak, že navrhovatel nemá právo na náhradu nákladů řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné (§ 174a odst. 9, věta druhá, zákona o soudech a soudcích).

V Brně 20. června 2013

JUDr. Radan Malík předseda senátu