Aprk 4/2012-14

USNE SEN Í

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudkyň JUDr. Lenky Matyášové a JUDr. Lenky Kaniové v právní věci navrhovatele: P. Č., ve věci podání vedeného u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 3 Na 105/2012, o návrhu navrhovatele na určení lhůty k provedení procesního úkonu dle § 174a zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích,

takto:

I. Městský soud v Praze je povinen ve věci vedené u něj pod sp. zn. 3 Na 105/2012 rozhodnout o návrhu navrhovatele na vydání předběžného opatření ze dne 18. 1. 2012 nejpozději ve lhůtě do 30. 4. 2012.

II. Navrhovateli s e náhrada nákladů řízení n e p ř i z n á v á .

Odůvodn ění:

Navrhovatel se svým podáním ze dne 5. 3. 2012, které bylo doručeno Městskému soudu v Praze (dále jen i městský soud ) dne 6. 3. 2012 a tímto soudem předloženo Nejvyššímu správnímu soudu dne 9. 3. 2012, domáhá určení lhůty k provedení procesního úkonu, a to rozhodnutí o návrhu na vydání předběžného opatření. Svůj návrh odůvodnil tím, že městský soud o tomto návrhu nevydal rozhodnutí, ačkoliv již uplynula lhůta 30 dnů od jeho podání, ve které měl soud rozhodnout.

Městský soud v Praze k podanému návrhu uvedl, že o něm dosud nebylo rozhodnuto.

Z obsahu předloženého spisu městského soudu sp. zn. 3 Na 105/2012 Nejvyšší správní soud zjistil, že navrhovatel se podáním doručeným Městskému soudu v Praze dne 23. 1. 2012 domáhá mimo jiné vydání tohoto předběžného opatření: přikazuje se České poště, IČ 47114983, sídlem Senovážné nám. 1, Č. Budějovice (Region JČ), aby se do doby rozhodnutí soudu o žalobě zdržela vracení jakékoli soudní písemnosti, vypravené žalovaným soudem a určené žalobci k dodání na adrese P. r., X Č. B., v době před uplynutím deseti kalendářních dnů od připravení k vyzvednutí (od příchodu listovní zásilky na poštu). Uvedený soud neučinil od tohoto dne-s výjimkou dotazu, k jakému jeho návrhu podanému u městského soudu náleží jeho návrh na vydání předběžného opatření-až do obdržení návrhu na určení lhůty k provedení procesního úkonu dne 6. 3. 2012 žádný jiný procesní úkon, ačkoliv dle § 38 odst. 3 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, v platném znění, o návrhu na předběžné opatření rozhodne soud bez zbytečného odkladu; není-li tu nebezpečí z prodlení, rozhodne do 30 dnů od jeho podání. Usnesení o návrhu na předběžné opatření musí být vždy odůvodněno.

Podle § 174a odst. 1, věty první, zákona o soudech a soudcích, v platném znění (dále jen zákon o soudech a soudcích ), má-li účastník nebo ten, kdo je stranou řízení, za to, že v tomto řízení dochází k průtahům, může podat návrh soudu, aby určil lhůtu pro provedení procesního úkonu, u kterého podle jeho názoru dochází k průtahům v řízení (dále jen návrh na určení lhůty ).

Podle odstavce 8 citovaného ustanovení dospěje-li příslušný soud k závěru, že návrh na určení lhůty je oprávněný, protože s ohledem na složitost věci, význam předmětu řízení pro navrhovatele, postup účastníků nebo stran řízení a na dosavadní postup soudu dochází v řízení k průtahům, určí lhůtu pro provedení procesního úkonu, u něhož jsou v návrhu namítány průtahy; touto lhůtou je soud, příslušný k provedení procesního úkonu, vázán. Je-li návrh uznán jako oprávněný, hradí náklady řízení o něm stát.

Nejvyšší správní soud posoudil návrh navrhovatele na určení lhůty k provedení procesního úkonu a dospěl k závěru, že je důvodný.

Z obsahu předloženého soudního spisu vyplývá, že ode dne 3. 2. 2012, kdy soud vyzval navrhovatele ke sdělení, k jakému návrhu podanému u městského soudu náleží jeho návrh na vydání předběžného opatření, do dne 6. 3. 2012, kdy tento soud obdržel návrh na určení lhůty k procesnímu úkonu, a ani poté než spis předložil Nejvyššímu správnímu soudu, neučinil žádný procesní úkon bezprostředně směřující k projednání a rozhodnutí o návrhu na vydání předběžného opatření, třebaže o tomto návrhu je povinen rozhodnout nejpozději do 30 dnů od jeho podání.

Ze všech shora uvedených důvodů Nejvyšší správní soud s ohledem na dosavadní postup soudu, jak je uvedeno shora, dospěl k závěru o oprávněnosti podaného návrhu, a proto určil lhůtu pro rozhodnutí o shora uvedeném návrhu navrhovatele. Touto lhůtou, ve které byla stanovena povinnost městskému soudu o uvedeném návrhu rozhodnout nejpozději do 30. 4. 2012, je městský soud vázán.

Nejvyšší správní soud při posouzení průtahů v dané věci vycházel také z četné judikatury Ústavního soudu, který opakovaně judikoval, že ochranu právům je třeba poskytnout v přiměřené době (blíže viz nález Ústavního soudu ze dne 19. 2. 2002, sp. zn. I. ÚS 663/01).

Návrh navrhovatele byl uznán jako oprávněný, takže ve smyslu poslední věty ust. § 174a odst. 8 zákona o soudech a soudcích hradí náklady řízení o něm stát. Vzhledem k tomu, že vznik takovýchto nákladů však z obsahu spisu nevyplývá, soud rozhodl tak, že navrhovateli se náhrada nákladů řízení nepřiznává.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné (ust. § 174a odst. 9, věta druhá, zákona o soudech a soudcích).

V Brně dne 27. března 2012

JUDr. Radan Malík předseda senátu