Aprk 4/2009-76

USNE SEN Í

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudkyň JUDr. Lenky Matyášové a JUDr. Lenky Kaniové v právní věci navrhovatele: P. Č., proti žalovanému: Ministerstvo spravedlnosti, se sídlem Vyšehradská 16, Praha 2, o žalobě na ochranu před nezákonným zásahem, pokynem nebo donucením správního orgánu, o návrhu žalobce na určení lhůty k provedení procesního úkonu dle § 174a zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, v platném znění, ve věci vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 11 Ca 51/2008,

takto :

I. Návrh na vydání předběžného opatření přikazuje se justiční stráži Okresního soudu i Krajského soudu v Českých Budějovicích zdržet se nepřetržitého osobního a fyzického dozoru navrhovatele v budovách těch soudů v provozní době, neboť není k tomu oprávněna, nejsou-li šířené osobnostní údaje o něm úměrným odůvodněním takového opatření, neohrozil-li navrhovatel ani jedinkrát vážně bezpečnost a pořádek v budově soudů a nemůže-li nebýt takovým slíděním provokování k psychickému zkratu navrhovatele právním prostředkem pro odpovídající oprávnění s e z a m í t á.

II. Městský soud v Praze j e p o vi n e n ve věci vedené u něj pod sp. zn. 11 Ca 51/2008 rozhodnout o návrhu na opravu odůvodnění usnesení ze dne 12. 5. 2008, č. j. 11 Ca 51/2008-13 (v originálu nesprávně č. j. 11 Ca 51/2007-13), nejpozději ve lhůtě do 30. 4. 2009.

III. Navrhovateli s e náhrada nákladů řízení n e p ř i z n á v á .

Odůvodn ění:

Navrhovatel se svým podáním ze dne 6. 3. 2009, které bylo doručeno Městskému soudu v Praze (dále i jen městský soud ) dne 9. 3. 2009 a tímto soudem předloženo Nejvyššímu správnímu soudu dne 24. 3. 2009, domáhá určení lhůty k provedení procesních úkonů, a to návrhu na vydání předběžného opatření ve výroku I. tohoto usnesení blíže specifikovaného a návrhu na opravu odůvodnění usnesení ze dne 12. 5. 2008, č. j. 11 Ca 51/2008-13. Svůj návrh odůvodnil tím, že v dané věci podal na uvedený soud stížnosti na průtah v řízení a na vady v řízení s tím, že jejich vyřízení místopředsedou městského soudu ve věci St 228/2008 ze dne 2. 10. 2008 není přesvědčivé. Předsedkyně senátu 11 Ca Městského soudu v Praze JUDr. Hana Veberová ve svém vyjádření uvedla, že v předmětné věci bylo řízení o žalobě zastaveno usnesením ze dne 18. 8. 2008, č. j. 11 Ca 51/2008-32.

Z obsahu předloženého spisu městského soudu sp. zn. 11 Ca 51/2008 Nejvyšší správní soud zjistil, že navrhovatel podal ze dne 5. 2. 2008 u tohoto soudu žalobu, k výzvě soudu doplněnou podáním ze dne 19. 3. 2008, kterou se domáhá proti žalovanému Ministerstvu spravedlnosti ochrany před nezákonným zásahem, pokynem nebo donucením. Městský soud poté usnesením ze dne 12. 5. 2008, č. j. 11 Ca 51/2008-13, navrhovateli nepřiznal osvobození od placení soudních poplatků v projednávané věci. Navrhovatel dále v průběhu řízení požádal o nahlédnutí do spisu prostřednictvím Krajského soudu v Českých Budějovicích a po tomto nahlédnutí, které se uskutečnilo dne 16. 6. 2008, sdělil městskému soudu přípisem ze dne 18. 6. 2008, že předmětné usnesení na č. l. 13 mu dosud nebylo doručeno, a přípisem z téhož dne podal shora uvedený návrh na nařízení předběžného opatření. Dále navrhovatel přípisem ze dne 30. 6. 2008 navrhl opravu odůvodnění citovaného usnesení na č. l. 13, na který městský soud ani po urgenci navrhovatele ze dne 12. 8. 2008, která mu byla doručena dne 13. 8. 2008, žádným způsobem nereagoval. Poté městský soud usnesením ze dne 18. 8. 2008, č. j. 11 Ca 51/2008-32, které nabylo právní moci dne 10. 9. 2008, řízení zastavil.

Podle § 174a odst. 1 zákona o soudech a soudcích, v platném znění (dále jen zákon o soudech a soudcích ), má-li účastník nebo ten, kdo je stranou řízení, za to, že jeho stížnost na průtahy v řízení, kterou podal u příslušného orgánu státní správy soudů, jím nebyla řádně vyřízena, může podat návrh soudu, aby určil lhůtu pro provedení procesního úkonu, u kterého podle jeho názoru dochází k průtahům v řízení (dále jen návrh na určení lhůty ).

Dle odstavce 6 citovaného ustanovení pokud soud, vůči němuž návrh na určení lhůty směřuje, již procesní úkon, u kterého jsou v návrhu namítány průtahy v řízení, učinil, příslušný soud návrh zamítne; stejně tak postupuje, dospěje-li k závěru, že k průtahům v řízení nedochází.

Podle odstavce 7 cit. usnesení dospěje-li příslušný soud k závěru, že návrh na určení lhůty je oprávněný, protože s ohledem na složitost věci, význam předmětu řízení pro navrhovatele, postup účastníků nebo stran řízení a na dosavadní postup soudu dochází v řízení k průtahům, určí lhůtu pro provedení procesního úkonu, u něhož jsou v návrhu namítány průtahy; touto lhůtou je soud, příslušný k provedení procesního úkonu, vázán. Je-li návrh uznán jako oprávněný, hradí náklady řízení o něm stát.

Nejvyšší správní soud posoudil návrh navrhovatele na určení lhůty k provedení procesních úkonů a dospěl k závěru, že návrh na vydání předběžného opatření není důvodný, zatímco návrh na opravu odůvodnění usnesení ze dne 12. 5. 2008, č. j. 11 Ca 51/2008-13, důvodný je.

Návrh na vydání předběžného opatření se vydává tehdy, je-li potřeba zatímně upravit poměry účastníků pro hrozící závažnou újmu v průběhu řízení. Účelem předběžného opatření je tedy odvrátit takovou hrozící závažnou újmu, která vyplývá z předmětu řízení. Protože v dané věci však řízení bylo pravomocně ukončeno usnesením o jeho zastavení ze dne 18. 8. 2008, č. j. 11 Ca 51/2008-32, které nabylo právní moci dne 10. 9. 2008, a protože předběžné opatření dle § 38 odst. 4 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů, zaniká nejpozději dnem právní moci rozhodnutí ve věci samé, dospěl soud k závěru, že tento návrh není důvodný, a proto jej zamítl.

Pokud jde o návrh na opravu odůvodnění shora uvedeného usnesení ze dne 12. 5. 2008, č. j. 11 Ca 51/2008-13, zákon k provedení takové opravy nestanoví žádnou lhůtu, a proto příslušný soud tak může učinit kdykoliv, tedy i po právní moci usnesení, jehož se navrhovaná oprava týká. Protože z obsahu předloženého spisu městského soudu vyplývá, že soud na uvedený návrh navrhovatele ani po jeho urgenci vůbec nereagoval, Nejvyšší správní soud jej shledal oprávněným, a proto určil lhůtu pro rozhodnutí o návrhu na opravu odůvodnění předmětného usnesení, kterou je městský soud vázán.

Návrh navrhovatele byl uznán částečně jako oprávněný, takže ve smyslu poslední věty ust. § 174a odst. 7 zákona o soudech a soudcích hradí náklady řízení o něm stát. Vzhledem k tomu, že navrhovatel náhradu žádných nákladů řízení neuplatňoval a vznik takovýchto nákladů z obsahu spisu ani nevyplývá, soud rozhodl tak, že navrhovateli se náhrada nákladů řízení ani částečně nepřiznává.

Po uč e ní : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné (ust. § 174a odst. 8, věta druhá, zákona o soudech a soudcích).

V Brně dne 9. dubna 2009

JUDr. Radan Malík předseda senátu