Aprk 38/2015-8

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Matyášové a soudců JUDr. Radana Malíka a JUDr. Lenky Kaniové ve věci navrhovatele: P. Č., podání ze dne 24. 4. 2015, doručené Městskému soudu v Praze dne 29. 4. 2015, postoupené Nejvyššímu správnímu soudu dne 4. 5. 2015, o určení lhůty k provedení procesního úkonu dle § 174a zákona č. 6/2002 Sb.,

takto:

I. Návrh s e o d m í t á .

II. Navrhovatel n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodn ění:

Podáním výše označeným navrhovatel požadoval, aby byla Městskému soudu v Praze určena lhůta k vydání rozhodnutí o návrzích předběžných opatření, pakliže od podání žaloby uplynulo skoro čtvrt roku; konstatuje, že každý soudce je vázán procesním řádem a jeho lhůtami. V příloze k tomuto podání jsou na zřejmě pokladním lístku rukou pod č. 1-10 uvedeny různé spisové značky, u nichž je bez dalšího uvedena poznámka-návrh na určení lhůty, kas. stížnost, zpětvzetí, návrh na určení lhůty-bez označení sp. zn., správní žaloba s námitkou-bez označení sp. zn, etc. Protože podaný návrh byl zcela nesrozumitelný, neboť obsahuje řadu údajů matoucích a zřejmě s návrhem na určení lhůty nesouvisejících, byl navrhovatel usnesením zdejšího soudu ze dne 6. 5. 2015, č. j.-5, vyzván podle § 174a odst. 2 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích k odstranění vad podání. Navrhovatel byl poučen o tom, že z návrhu musí být patrno o jakou věc a jaký procesní úkon se jedná, v čem jsou podle navrhovatele spatřovány průtahy v řízení a čeho se navrhovatel domáhá; byl srozuměn s tím, že z podání, kterým se domáhá určení lhůty k provedení procesního úkonu, není zřejmé v jaké věci, či věcech tak činí a v čem spatřuje průtahy v řízení; navrhovatel byl vyzván ke sdělení spisové značky, resp. sp. značek, pod kterými má být vedeno řízení u městského soudu, jakož i k identifikaci věci samé, v níž se domáhá určení lhůty k provedení procesního úkonu. Navrhovatel byl současně poučen o tom, že bez řádné a jednoznačné identifikace věci nelze vyžádat příslušný soudní spis, bez něhož nemůže být návrh posouzen.

Rovněž byl navrhovatel poučen o tom, že jestliže neopraví nebo nedoplní řádně návrh v určené lhůtě, soud návrh odmítne ( § 174a odst. 6 cit. zákona).

Výše označené usnesení k odstranění vad bylo navrhovateli doručováno standardním způsobem (resp. na výslovný požadavek navrhovatele) jako všechna podání zdejším soudem na poste restante; protože navrhovatel nebyl při doručovacím pokusu zastižen, byla zásilka připravena k vyzvednutí na poště dne 14. 5. 2015; úložní doba skončila dne 25. 5.2015. Protože si navrhovatel v této době zásilku nevyzvedl, nastaly účinky doručení dne 25. 5. 2015. Lhůta k odstranění vad skončila uplynutím jednoho týdne od doručení, tedy v pondělí dne 1. 6. 2015.

Vzhledem k tomu, že navrhovatel neopravil ani nedoplnil řádně v určené lhůtě svůj shora uvedený návrh a neodstranil tak vady, pro které se soud jeho návrhem nemohl zabývat, Nejvyšší správní soud proto jeho návrh odmítl dle § 174a odst. 6, věty druhé, zákona č. 6/2002 Sb.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 174a odst. 8 zákona o soudech a soudcích, dle kterého hradí náklady řízení o něm stát jen tehdy, je-li návrh uznán jako oprávněný. K tomu v projednávané věci nedošlo, proto soud rozhodl tak, že navrhovatel nemá právo na náhradu nákladů řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 4. června 2015

JUDr. Lenka Matyášová předsedkyně senátu