Aprk 3/2009-102

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Kaniové a soudců JUDr. Radana Malíka a JUDr. Lenky Matyášové v právní věci navrhovatele: JUDr. Z. V., proti žalovanému: Policie ČR, Policejní prezídium ČR, Strojnická 27, Praha 7, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 30. 10. 2007, č. j. 1771, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 11 Ca 319/2007, o návrhu žalobce na určení lhůty k provedení procesního úkonu dle § 174a zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích,

takto:

I. Návrh s e z a m í t á .

II. Navrhovatel n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodn ění:

Navrhovatel se svým podáním ze dne 25. 2. 2009, které bylo doručeno Městskému soudu v Praze dne 26. 2. 2009, domáhal určení lhůty pro nařízení ústního jednání ve věci vedené u městského soudu pod sp. zn. 11 Ca 319/2007. Po rekapitulaci procesní historie případu navrhovatel uvedl, že dne 16. 1. 2009 podal v souladu s § 164 odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích (dále jen zákon o soudech a soudcích ), orgánu státní správy městského soudu stížnost na průtahy v řízení. V reakci na tuto stížnost obdržel dne 20. 2. 2009 od místopředsedy městského soudu kromě jiného i sdělení, že dotyčná věc je dle předsedkyně senátu připravena k projednání a rozhodnutí podle pořadí jejího nápadu s tím, že nařízení ústního jednání lze předpokládat v dubnu nebo květnu téhož roku. Navrhovatel má za to, že jeho stížnost na průtahy v řízení nebyla řádně vyřízena. Vzhledem k délce sporu, od 22. 8. 1994, která vznikla pro postup některých senátů městského soudu (a to i senátu 11 Ca), se nemůže spoléhat na to, že k nařízení jednání v termínu v dubnu či květnu skutečně dojde. Z uvedených důvodů se rozhodl podat výše specifikovaný návrh k Nejvyššímu správnímu soudu. Na závěr svého návrhu uvedl, že městský soud mohl ve věci rozhodnout i bez jednání, jak plyne z § 76 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen s. ř. s. ). Spis byl Nejvyššímu správnímu soudu předložen k rozhodnutí dne 9. 3. 2009.

Podle § 174a odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích (dále jen zákon o soudech a soudcích ), má-li účastník nebo ten, kdo je stranou řízení, za to, že jeho stížnost na průtahy v řízení, kterou podal u příslušného orgánu státní správy soudů, jím nebyla řádně vyřízena, může podat návrh soudu, aby určil lhůtu pro provedení procesního úkonu, u kterého podle jeho názoru dochází k průtahům v řízení.

Ze spisového materiálu Nejvyšší správní soud zjistil, že žalobu proti rozhodnutí žalovaného podal navrhovatel dne 19. 11. 2007. Usnesením městského soudu ze dne 14. 12. 2007, č. j. 11 Ca 319/2007-63 byl navrhovatel osvobozen od soudních poplatků za žalobu. K výzvě soudu ze dne 29. 2. 2008, č. j. 11 Ca 319/2007-72 sdělil navrhovatel soudu přípisem ze dne 11. 3. 2008, že požaduje, aby ve věci bylo nařízeno jednání, pokud soud zjistí, že nemůže rozhodnout postupem stanoveným v § 76 s. ř. s.

Předsedkyně senátu v předkládací zprávě uvedla, že jednání ve věci je nařízeno na 21. 4. 2009; ze spisu bylo zjištěno, že dne 23. 2. 2009 bylo vyhotoveno a vypraveno předvolání k ústnímu jednání na den 21. 4. 2009 (navrhovateli doručeno dne 27. 2. 2009).

Podle § 174a odst. 6 zákona o soudech a soudcích, pokud soud, vůči němuž návrh na určení lhůty směřuje, již procesní úkon, u kterého jsou v návrhu namítány průtahy v řízení, učinil, příslušný soud návrh zamítne; stejně tak postupuje, dospěje-li k závěru, že k průtahům v řízení nedochází.

S přihlédnutím k tomu, že v předložené věci byly naplněny zákonné podmínky pro zamítnutí návrhu, nepřísluší Nejvyššímu správnímu soudu rozhodovat o jeho oprávněnosti; neboť požadovaný úkon-nařízené jednání-byl učiněn, nezbylo tedy, než návrh zamítnout.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ust. § 174a odst. 7, větu druhou, zákona o soudech a soudcích, dle kterého hradí náklady řízení stát tehdy, je-li návrh uznán jako oprávněný. K tomu v projednávané věci nedošlo, proto soud rozhodl tak, že navrhovatel nemá právo na náhradu nákladů řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 30. března 2009

JUDr. Lenka Kaniová předsedkyně senátu