Aprk 25/2017-7

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Matyášové a soudců JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Radana Malíka v právní věci navrhovatele: P. Č., proti žalované: Česká advokátní komora, se sídlem Národní 16, Praha 1, o návrhu žalobce na určení lhůty k provedení procesního úkonu dle § 174a zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů, ve věci vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 9 A 84/17,

t a k t o:

I. Řízení s e z a s t a v u j e.

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

O d ů v o d n ě n í:

[1] Návrhem ze dne 10. 11. 2017, který byl Městským soudem postoupen Nejvyššímu správnímu soudu dne 15. 11. 2017 se žalobce ( dále navrhovatel ) domáhal toho, aby Nejvyšší správní soud určil Městskému soudu v Praze lhůtu k okamžitému doručení usnesení pod číslem 13, jímž soud nepřiznal osvobození od soudních poplatků, jak plyne z aktu adresovaného soudu (7 As 308/2017-17).

[2] Podáním ze dne 15. 11. 2017, které bylo téhož dne doručeno Nejvyššímu správnímu soudu, navrhovatel bere zpět návrh na určení lhůty a dále se domáhá prohlášení neúčinnosti doručování usnesení pod číslem 13, jímž soud nepřiznal osvobození od soudních poplatků.

[3] Podle §96 odst. 1 a 2 o. s. ř. navrhovatel může vzít za řízení zpět návrh na jeho zahájení, a to zčásti nebo zcela. Je-li návrh vzat zpět, soud řízení zcela, popřípadě v rozsahu zpětvzetí návrhu, zastaví.

[4] Vzhledem k tomu, že o projevu vůle zpětvzetí návrhu na určení lhůty, soudu nevznikly žádné pochybnosti, Nejvyšší správní soud řízení dle výše uvedeného ustanovení ve spojení s § 174a odst. 5 zákona o soudech a soudcích, zastavil.

[5] Nejvyšší správní soud se v tomto řízení dle § 174a zákona o soudech a soudcích návrhem navrhovatele na prohlášení neúčinnosti doručování usnesení sp. zn. 9 A 84/17 nemohl zabývat, neboť to přesahuje rámec rozhodování, k němuž je senát, jemuž byla věc přidělena, dle zákona o soudech a soudcích, povolán. V této části bude proto o návrhu rozhodováno senátem, jemuž bude věc v souladu s rozvrhem práce přidělena.

[6] Podle § 146 odst. 1 písm. b) o. s. ř., žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno. S přihlédnutím k § 174a odst. 5 zákona o soudech a soudcích proto soud rozhodl tak, jak je ve výroku II. uvedeno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 22. listopadu 2017

JUDr. Lenka Matyášová předsedkyně senátu