Aprk 2/2009-175

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Matyášové a soudců JUDr. Radana Malíka a JUDr. Lenky Kaniové v právní věci navrhovatele: JUDr. Z. V., proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 3, Praha 7 o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 18. 10. 2007, č. j. 231/2006, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 5 Ca 339/2006, o návrhu žalobce na určení lhůty k provedení procesního úkonu dle § 174a zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, v platném znění,

takto:

I. Návrh se z a m í t á.

II. Navrhovatel n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Navrhovatel se svým podáním ze dne 16. 2. 2009, které bylo doručeno Městskému soudu v Praze (dále jen městský soud) dne 17. 2. 2009 domáhal určení lhůty k provedení procesního úkonu, a to rozhodnutí ve věci vedené u městského soudu pod sp. zn. 5 Ca 339/2006. Dne 28. 2. 2009 byl spis předložen k rozhodnutí Nejvyššímu správnímu soudu.

Podle § 174a odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, v platném znění (dále zákon o soudech a soudcích), má-li účastník nebo ten, kdo je stranou řízení, za to, že jeho stížnost na průtahy v řízení, kterou podal u příslušného orgánu státní správy soudů, jím nebyla řádně vyřízena, může podat návrh soudu, aby určil lhůtu pro provedení procesního úkonu, u kterého podle jeho názoru dochází k průtahům v řízení.

Ze spisového materiálu Nejvyšší správní soud zjistil, že žalobu proti rozhodnutí žalovaného podal navrhovatel dne 30. 10. 2006. Usnesením městského soudu ze dne 18. 12. 2006, č. j. 5 Ca 339/2006-123 byl navrhovatel osvobozen od soudních poplatků za žalobu. K výzvě soudu ze dne 5. 3. 2007 č. j. 5 Ca 339/2006-134 sdělil navrhovatel soudu přípisem ze dne 21. 3. 2007 že požaduje, aby ve věci bylo nařízeno jednání. Navrhovatel ve věci sp. zn. 5 Ca 339/2006 vznesl podáním ze dne 7. 1. 2008 námitku podjatosti předsedkyně senátu JUDr. Evy Pechové; o námitce rozhodl Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 20. 2. 2008, č. j. Nao 2/2008-156, tak, že důvody podjatosti neshledal a jmenovanou soudkyni z řízení ve věci nevyloučil. Vzhledem k tomu, že ze strany jmenované předsedkyně senátu nebyl od března 2008 již učiněn žádný procesní úkon, dne 16. 1. 2009 podal navrhovatel u městského soudu podle ust. § 164 odst. 1 zákona o soudech a soudcích stížnost na průtahy řízení a požádal o vyrozumění o tom, jak byla vyřízena. Navrhovateli byla zaslána místopředsedou městského soudu požadovaná odpověď dne 16. 2. 2009 s tím, že byly dány objektivní důvody, pro které soud nemohl ve věci rozhodovat (vznesená námitka podjatosti), dále je v odpovědi konstatováno, že postup ve věci bude prověřen. Bezprostředně po odpovědi, které se navrhovateli dostalo, podal dne 16. 2. 2009 návrh na určení lhůty k provedení procesního

úkonu dle ust. § 174a odst. 1 cit. zákona, v němž navrhuje, aby Nejvyšší správní soud určil městskému soudu lhůtu pro nařízení ústního jednání ve věci žaloby sp. zn. 5 Ca 339/2006.

Předsedkyně senátu v předkládací zprávě uvedla, že jednání ve věci je nařízeno na 22. 4. 2009; ze spisu bylo zjištěno, že dne 19. 2. 2009 bylo vyhotoveno a vypraveno předvolání k ústnímu jednání na den 22. 4. 2009 v 9.15 hod. č. dv. 247/I patro.

Podle ust. § 174a odst. 6 zákona o soudech a soudcích, v platném znění, pokud soud, vůči němuž návrh na určení lhůty směřuje, již procesní úkon, u kterého jsou v návrhu namítány průtahy v řízení, učinil, příslušný soud návrh zamítne; stejně tak postupuje, dospěje-li k závěru, že k průtahům v řízení nedochází.

S přihlédnutím k tomu, že v předložené věci byly naplněny zákonné podmínky prozamítnutí návrhu, nepřísluší Nejvyššímu správnímu soudu rozhodovat o jeho oprávněnosti, proto mu nezbylo, než návrh zamítnout.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ust. § 174a odst. 7, větu druhou, zákona o soudech a soudcích, dle kterého hradí náklady řízení o něm stát jen tehdy, je-li návrh uznán jako oprávněný. K tomu v projednávané věci nedošlo, proto soud rozhodl tak, že navrhovatel nemá právo na náhradu nákladů řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 13. března 2009

JUDr. Lenka Matyášová předsedkyně senátu