Aprk 2/2008-64

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců JUDr. Radana Malíka a JUDr. Bohuslava Hnízdila v právní věci navrhovatelky: PhDr. H. P., zast. JUDr. Hanou Poláškovou Wincorovou, advokátkou se sídlem v Olomouci, Erbenova 2, o návrhu na určení lhůty k provedení procesního úkonu dle § 174a zákona č. 6/2002 Sb. v platném znění, ve věci vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 5 Ca 353/2006,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Navrhovatelka n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodn ění:

Navrhovatelka se svým podáním ze dne 18. 8. 2008, označeným jako návrh na určení procesní lhůty dle § 174a zákona č. 6/2002 Sb. , které bylo doručeno Městskému soudu v Praze (dále i jen městský soud) elektronickou cestou téhož dne a tímto soudem předloženo Nejvyššímu správnímu soudu dne 27. 8. 2008, domáhala určení lhůty k provedení procesního úkonu, a to rozhodnutí ve věci vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 5 Ca 353/2006.

Předsedkyně senátu 5 Ca Městského soudu v Praze JUDr. Eva Pechová ve svém vyjádření uvedla, že v předmětné věci soud rozhodl rozsudkem bez jednání dne 22. 8. 2008, a proto navrhla zamítnutí návrhu.

V průběhu řízení u Nejvyššího správního soudu bylo tomuto soudu doručeno dne 15. 9. 2008 podání označené jako zpětvzetí návrhu žalobkyně na určení lhůty k provedení procesního úkonu . Navrhovatelka v něm písemně sdělila tomuto soudu, že podaný návrh bere v celém rozsahu zpět, neboť v mezidobí došlo k rozhodnutí městského soudu ve věci. Projev vůle navrhovatelky nevzbuzuje pochybnosti o tom, že směřuje k ukončení a zastavení řízení ve věci stanovení lhůty dle § 174a zákona č. 6/2002 Sb. Podle § 174a odst. 4 zákona č. 6/2002 Sb., nestanoví-li tento zákon jinak, použijí se pro řízení o návrhu na určení lhůty přiměřené ustanovení části první a části třetí občanského soudního řádu (dále o. s. ř.). Podle § 96 odst. 1 o. s. ř. navrhovatel může vzít za řízení zpět návrh na jeho zahájení, a to zčásti nebo zcela. Podle § 96 odst. 2 věty prvé o. s. ř. je-li návrh vzat zpět, soud řízení zcela, popřípadě v rozsahu zpětvzetí návrhu, zastaví. Vzhledem k tomu, že v daném případě projev vůle o zpětvzetí návrhu v celém rozsahu nevzbuzuje pochybnosti, Nejvyšší správní soud řízení zastavil.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ust. § 174a odst. 7, větu druhou, zákona o soudech a soudcích, dle kterého hradí náklady řízení o něm stát jen tehdy, je-li návrh uznán jako oprávněný. Návrh byl v dané věci vzat zpět, řízení bylo zastaveno, a nedošlo tedy k tomu, že by byl uznán jako oprávněný, a proto soud rozhodl tak, že navrhovatelka nemá právo na náhradu nákladů řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 24. září 2008

JUDr. Ludmila Valentová předsedkyně senátu