Aprk 14/2010-22

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Matyášové a soudců JUDr. Radana Malíka a JUDr. Lenky Kaniové v právní věci navrhovatele: P. Č., proti žalovanému: Ústavní soud České republiky, se sídlem Joštova 8, Brno, o návrhu na určení lhůty k provedení procesního úkonu dle § 174a zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, ve věci vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 30 A 4/2010,

takto:

I. Návrh s e z a m í t á .

II. Navrhovatel n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Navrhovatel se svým podáním u Nejvyššího správního soudu domáhá určení lhůty k provedení procesního úkonu u žaloby na ochranu proti nečinnosti, kterou se domáhal toho, aby Krajský soud v Brně (dále krajský soud ) přikázal Ústavnímu soudu poskytnout informace v žádosti ze dne 12. 10. 2009, resp. žádosti ze dne 29. 9. 2009, dále aby zakázal Ústavnímu soudu pokračovat v porušování jeho práva na opravné prostředky a zakázal mu pokračovat v nezákonných pokynech-vyžadoval od něj úhradu poštovného pouze bezhotovostně a navyšoval jeho náklady.

O žalobě podané u krajského soudu dne 28. 12. 2009 rozhodl krajský soud usnesením ze dne 25. 2. 2010, č. j. 30 A 4/2010-11. Krajský soud výše označeným usnesením řízení o podané žalobě zastavil, neboť navrhovatel nezaplatil ve stanovené lhůtě soudní poplatek.

Podle ust. § 174a odst. 6 zákona o soudech a soudcích příslušný soud rozhoduje o návrhu na určení lhůty usnesením. Návrh odmítne, byl-li podán někým, kdo není k jeho podání oprávněn, anebo jestliže navrhovatel neopravil nebo nedoplnil řádně návrh v určené lhůtě, jinak o něm rozhodne bez jednání do 20 pracovních dnů ode dne, kdy mu byla věc předložena nebo kdy byl návrh řádně opraven nebo doplněn.

Pokud soud, vůči němuž návrh na určení lhůty směřuje, již procesní úkon, u kterého jsou v návrhu namítány průtahy v řízení, učinil, příslušný soud návrh zamítne; stejně tak postupuje, dospěje-li k závěru, že k průtahům v řízení nedochází.

Dospěje-li příslušný soud k závěru, že návrh na určení lhůty je oprávněný, protože s ohledem na složitost věci, význam předmětu řízení pro navrhovatele, postup účastníků nebo stran řízení a na dosavadní postup soudu dochází v řízení k průtahům, určí lhůtu pro provedení procesního úkonu, u něhož jsou v návrhu namítány průtahy; touto lhůtou je soud, příslušný k provedení procesního úkonu, vázán. Je-li návrh uznán jako oprávněný, hradí náklady řízení o něm stát.

Nejvyšší správní soud v projednávané věci dospěl k závěru, že návrh není oprávněný, neboť krajský soud ve věci navrhovatele již rozhodl, a to výše označeným usnesením, proti němuž podal navrhovatel současně s návrhem na určení lhůty k provedení procesního úkonu kasační stížnost.

Skutečnost, že navrhovatel s postupem krajského soudu nesouhlasí, nezakládá sama o sobě důvod pro postup ve smyslu ust. § 174a zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích. Nejvyššímu správnímu soudu nepřísluší v tomto řízení vedeném v intencích zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, přezkoumávat postup krajského soudu stran vydaného usnesení, k tomu je příslušný Nejvyšší správní soud toliko v řízení o kasační stížnosti.

S přihlédnutím k výše uvedenému nezbylo Nejvyššímu správnímu soudu, než návrh zamítnout.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ust. § 174a odst. 8, větu druhou, zákona o soudech a soudcích, dle kterého hradí náklady řízení o něm stát jen tehdy, je-li návrh uznán jako oprávněný. K tomu v projednávané věci nedošlo, proto soud rozhodl tak, že navrhovatel nemá právo na náhradu nákladů řízení.

V Brně dne 21. května 2010

JUDr. Lenka Matyášová předsedkyně senátu