Aprk 13/2010-119

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudkyň JUDr. Lenky Matyášové a JUDr. Lenky Kaniové v právní věci žalobce: SBF Development Praha spol. s r.o., se sídlem Jugoslávská 620/29, Praha 2, zastoupeného JUDr. Ing. Danielem Srncem, advokátem se sídlem Na Poříčí 1071/17, Praha 1, proti žalovanému: Finanční ředitelství pro hlavní město Prahu, se sídlem Štěpánská 28, Praha 1, v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 12. 12. 2007, č. j. 18476/07-1200-107333, vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 10 Ca 25/2008, o návrhu žalobce na určení lhůty k provedení procesního úkonu dle § 174a zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích,

takto:

I. Řízení o návrhu ze dne 19. 3. 2010 s e z a s t a v u j e .

II. Žalobce n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodn ění:

Návrhem ze dne 19. 3. 2010, podaným Městskému soudu v Praze dne 22. 3. 2010, se žalobce domáhal určení lhůty k provedení procesního úkonu dle § 174a zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, konkrétně navrhl, aby Nejvyšší správní soud určil lhůtu pro provedení procesního úkonu, který stěžovatel označuje jako předání spisu Nejvyššímu správnímu soudu . Svůj návrh odůvodnil tím, že dne 26. 2. 2010 napadl kasační stížností rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 20. 1. 2010, č. j. 10 Ca 25/2008-65, avšak městský soud dosud nepředal spis Nejvyššímu správnímu soudu, ač jde o věc velmi jednoduchou.

Podáním ze dne 6. 4. 2010, doručeným městskému soudu dne 7. 4. 2010, vzal žalobce výše uvedený návrh zpět. Uvedl, že městský soud již předal shora uvedený spis Nejvyššímu správnímu soudu, čímž byl proveden úkon, jehož se domáhal. Žalobce dále požádal o přiznání náhrady nákladů řízení podle § 146 odst. 2 o. s. ř., neboť návrh vzal zpět pro pozdější chování městského soudu.

Protože žalobce vzal podáním ze dne 6. 4. 2010 návrh na určení lhůty v celém rozsahu zpět s tím, že procesní úkon, u něhož byly namítány průtahy, byl soudem v mezidobí učiněn, přičemž projev vůle, jímž došlo k zpětvzetí návrhu, nevzbuzuje pochybnosti, Nejvyšší správní soud řízení o návrhu ze dne 19. 3. 2010 podle § 96 odst. 2 o. s. ř. ve spojení s § 174a odst. 5 zákona o soudech a soudcích zastavil.

Výrok o náhradě nákladů řízení o návrhu na určení lhůty se opírá o § 174a odst. 8, větu druhou, zákona o soudech a soudcích, dle kterého stát hradí náklady řízení jen tehdy, je-li návrh uznán jako oprávněný. K tomu v projednávané věci nedošlo, proto soud rozhodl tak, že žalobce nemá právo na náhradu nákladů řízení. Vzhledem ke striktní a jednoznačné právní úpravě vycházející ze specifického účelu rozhodování soudu o návrhu na určení lhůty k provedení procesního úkonu se zde žalobcem proklamované ustanovení § 146 odst. 2 o. s. ř. neuplatní.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 14. května 2010

JUDr. Radan Malík předseda senátu