9 Azs 91/2008-58

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudců Mgr. Daniely Zemanové, JUDr. Barbary Pořízkové, JUDr. Michala Mazance a JUDr. Lenky Kaniové v právní věci žalobce: Y. S., zastoupený SOZE, Sdružení občanů zabývajících se emigranty, opatrovníkem se sídlem Mostecká 5, Brno, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 8. 10. 2007, č. j. OAM-544/LE-05-ZA07-2006, o udělení mezinárodní ochrany, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 30. 7. 2008, č. j. 56 Az 188/2007-37,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Podanou kasační stížností se žalobce (dále jen stěžovatel ) domáhal zrušení rozsudku Krajského soudu v Brně (dále též krajský soud ) ze dne 30. 7. 2008, č. j. 56 Az 188/2007-37, kterým byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne 8. 10. 2007, č. j. OAM-544/LE-05-ZA07-2006, o neudělení mezinárodní ochrany podle § 12, § 13, § 14, § 14a a § 14b zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o azylu ), ve znění pozdějších předpisů.

Krajský soud z databáze Ministerstva vnitra ověřil, že stěžovatel byl naposledy hlášen k pobytu na adrese Pobytové středisko Zastávka, Havířská 514, Zastávka u Brna (odchod 12. 9. 2008), a jeho další pobyt z této evidence není znám (č. l. 46 spisu). Policie České republiky, Ředitelství služby cizinecké policie, evidenční odbor, sdělil přípisem dne 8. 10. 2008 k jeho dotazu, že poslední adresa pobytu podle jim dostupných informací je Pobytové středisko Zastávka u Brna, Havířská 514, které opustil dne 12. 9. 2008, současné místo pobytu na území není známo a odkázal krajský soud, aby se s žádostí o další bližší informace obrátil na příslušné oddělení cizinecké policie.

Následně krajský soud požádal Inspektorát cizinecké policie Brno, Detašované pracoviště Zastávka u Brna, o sdělení místa pobytu stěžovatele. S ohledem na odpověď Policie České republiky ze dne 20. 10. 2008, doručenou krajskému soudu dne

23. 10. 2008 (č. l. 51 spisu), dle níž stěžovatel pobývá na území České republiky na vízum za účelem strpění pobytu s platností do 15. 12. 2008 a jeho současný pobyt není cizinecké policii znám, krajský soud usnesením ze dne 24. 10. 2008, č. j. 56 Az 188/2007-53, z důvodu neznámého pobytu stěžovateli ustanovil v souladu s ustanovením § 29 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, v platném znění, opatrovníka pro řízení o kasační stížnosti, a to organizaci SOZE-Sdružení občanů zabývajících se emigranty, a spis předložil Nejvyššímu správnímu soudu k dalšímu řízení.

Podle ustanovení § 47 písm. c) zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, v platném znění (dále jen s. ř. s. ), ve spojení s § 33 písm. b) zákona o azylu, soud řízení zastaví, jestliže nelze zjistit místo pobytu žadatele o udělení mezinárodní ochrany.

V daném případě je třeba ještě uvést, že nebyla splněna podmínka řízení spočívající v zastoupení stěžovatele advokátem, což by byl důvod pro odmítnutí kasační stížnosti podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s., za použití § 120 s. ř. s. Nejvyšší správní soud zde odkazuje na své usnesení ze dne 14. 2. 2008, č. j. 7 Azs 91/2007-66 (www.nssoud.cz), podle něhož: Pokud v azylové věci nastane situace, kdy u stěžovatele, který je žadatelem o azyl, nelze zjistit místo jeho pobytu, je na místě upřednostnit postup podle ustanovení § 33 zákona o azylu a řízení o kasační stížnosti zastavit, bez ohledu na to, zda kasační stížnost má všechny zákonné náležitosti a zda jsou splněny všechny podmínky řízení, včetně povinného zastoupení advokátem, či nikoliv. Udělení státního občanství České republiky stěžovateli, úmrtí stěžovatele, neznámé místo jeho pobytu či další podmínky uvedené v ustanovení § 33 zákona o azylu jsou totiž natolik významné, že jejich naplnění znamená faktickou nemožnost pokračovat v soudním přezkumu. Ostatně současné znění zákona o azylu ani další prostor pro jiný způsob rozhodnutí soudu nevytváří .

Vzhledem ke skutečnosti, že stěžovatel odešel z pobytového střediska a krajský soud všemi jemu dostupnými prostředky nezjistil místo jeho stávajícího pobytu, lze mít za prokázané, že pobyt stěžovatele není znám. Nejvyšší správní soud z uvedených důvodů řízení o kasační stížnosti zastavil podle § 47 písm. c) s. ř. s., za použití § 120 s. ř. s., ve spojení s § 33 písm. b) zákona o azylu.

Výrok o nákladech řízení se opírá o § 60 odst. 3 s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř. s., podle nichž žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení o kasační stížnosti zastaveno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 11. prosince 2008

JUDr. Radan Malík předseda senátu