9 Azs 70/2007-65

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudců JUDr. Barbary Pořízkové, Mgr. Daniely Zemanové, JUDr. Michala Mazance a JUDr. Lenky Kaniové v právní věci stěžovatelky V. T., za účasti Ministerstva vnitra, odboru azylové a migrační politiky, se sídlem v Praze 7, Nad Štolou 3, v řízení o kasační stížnosti stěžovatelky proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 13. 6. 2006, č. j. 63 Az 98/2005-36,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti se zastavuje.

II. Žádný z účastníků n e m á p r á v o na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Stěžovatelka včas podanou kasační stížností, která byla podána k poštovní přepravě dne 17. 7. 2006, napadá v záhlaví označený rozsudek Krajského soudu v Ostravě (dále jen krajský soud ), jímž byla zamítnuta její žaloba proti rozhodnutí Ministerstva vnitra, odboru azylové a migrační politiky (dále jen správní orgán ), ze dne 4. 8. 2005, č. j. OAM-1341/VL-20-04-2005. Tímto rozhodnutím byla zamítnuta její žádost o udělení azylu podle § 16 odst. 1 písm. k) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o azylu ), jako zjevně nedůvodná. Stěžovatelka v kasační stížnosti zároveň žádala o ustanovení zástupce z řad advokátů.

Krajský soud se dne 17. 8. 2006 obrátil na Policii České republiky, Oblastní ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie, s dotazem ohledně zjištění místa pobytu stěžovatelky. Na základě přípisu Policie České republiky ze dne 19. 9. 2006, z něhož vyplynulo, že místo pobytu stěžovatelky není známo, soud ustanovil dle § 29 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ), ve spojení s § 64 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, v platném znění (dále jen s. ř. s. ), stěžovatelce usnesením ze dne 27. 10. 2006, č. j. 63 Az 98/2005-51, opatrovníka. Toto usnesení nabylo právní moci dne 20. 11. 2006. Poté soud usnesením ze dne 27. 11. 2006, č. j. 63 Az 98/2005-54, rozhodl tak, že stěžovatelce neustanovil zástupce z řad advokátů a následně ji vyzval (usnesením ze dne 27. 11. 2006, č. j. 63 Az 98/2005-56), aby ve lhůtě jednoho měsíce od doručení tohoto rozhodnutí doplnila své podání ze dne 17. 6. 2006, což však neučinila. Poté krajský soud věc předložil Nejvyššímu správnímu soudu.

Dle ustanovení § 47 písm. c) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon. Zvláštním zákonem je v tomto řízení zákon o azylu, který v § 33 písm. b) ukládá soudu řízení zastavit, nelze-li zjistit místo pobytu žadatele o udělení mezinárodní ochrany.

Vzhledem k výše uvedenému zjištění, že běžnými procesními postupy ze strany soudu nelze zjistit místo pobytu stěžovatelky, Nejvyšší správní soud shledal naplnění podmínek § 47 písm. c) s. ř. s., ve spojení s § 33 písm. b) zákona o azylu, a řízení zastavil.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3, větu první, s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř. s., podle něhož nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno nebo byla-li kasační stížnost odmítnuta.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 14. března 2007

JUDr. Radan Malík předseda senátu