9 Azs 69/2007-63

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudců Mgr. Daniely Zemanové, JUDr. Barbary Pořízkové, JUDr. Michala Mazance a JUDr. Lenky Kaniové v právní věci stěžovatelky A. B., zastoupené opatrovníkem S., za účasti Ministerstva vnitra, se sídlem v Praze 7, Nad Štolou 3, v řízení o kasační stížnosti proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 10. 5. 2006, č. j. 65 Az 303/2005-30,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti se zastavuje.

II. Žádný z účastníků n e m á p r á v o na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Stěžovatelka kasační stížností napadá v záhlaví označený rozsudek Krajského soudu v Ostravě (dále jen krajský soud ), kterým byla zamítnuta její žaloba proti rozhodnutí Ministerstva vnitra, odboru azylové a migrační politiky (dále jen správní orgán ), ze dne 5. 8. 2005, č. j. OAM-1256/VL-20-11-2005. Tímto rozhodnutím správní orgán neudělil stěžovatelce azyl podle ustanovení § 12, § 13 odst. 1, 2 a § 14 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o azylu ), a zároveň vyslovil, že se na stěžovatelku nevztahuje překážka vycestování ve smyslu ustanovení § 91 téhož zákona.

V kasační stížnosti stěžovatelka požádala o ustanovení zástupce z řad advokátů. Jako adresu svého pobytu označila P. 5, N. B. 2034/19.

Za účelem posouzení žádosti o ustanovení zástupce krajský soud zaslal stěžovatelce k vyplnění formulář potvrzení o osobních, majetkových a výdělkových poměrech, tuto poštovní zásilku se však již držiteli poštovní licence nepodařilo stěžovatelce na výše uvedenou adresu doručit. Z údaje pošty na vrácené obálce vyplynulo, že stěžovatelka je na uvedené adrese neznámá (č. l. 43).

K dotazu krajského soudu ze dne 25. 9. 2006 Oddělení cizinecké policie Praha, Policie České republiky, přípisem ze dne 10. 10. 2006 (č. l. 55) potvrdilo, že stěžovatelka pobývá na území České republiky na vízum za účelem strpění s platností do 30. 6. 2007, její pobyt je hlášen na adrese P. 5, N. B. 2034/19, a jakoukoliv změnu adresy na Oddělení cizinecké policie Praha nenahlásila.

Z důvodu neznámého pobytu krajský soud usnesením ze dne 23. 10. 2006, č. j. 65 Az 303/2005-56, ustanovil stěžovatelce dle § 29 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, v platném znění (dále jen o. s. ř. ), opatrovníka. Následně krajský soud usnesením ze dne 5. 1. 2007, č. j. 65 Az 303/2005-58, stěžovatelce neustanovil pro řízení o kasační stížnosti zástupce z řad advokátů a opatrovníka vyzval, aby ve lhůtě jednoho měsíce od doručení tohoto usnesení doložil do spisu plnou moc udělenou advokátovi a kasační stížnost doplnil o náležitosti dle § 106 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, v platném znění (dále jen s. ř. s. ), a důvody dle § 103 odst. 1 s. ř. s. Poté věc předložil Nejvyššímu správnímu soudu.

Dle ustanovení § 47 písm. c) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon. Zvláštním zákonem je v tomto řízení zákon o azylu, který v ustanovení § 33 písm. e) ukládá soudu řízení zastavit, pokud se žadatel o udělení mezinárodní ochrany v místě hlášeného pobytu nezdržuje a jeho změnu soudu neoznámil.

Za situace, kdy stěžovatelka místo svého hlášeného pobytu opustila, změnu krajskému soudu neoznámila a její další pobyt není znám, Nejvyšší správní soud shledal naplnění podmínek dle § 47 písm. c) s. ř. s., ve spojení s § 33 písm. e) zákona o azylu, a řízení zastavil.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3, větu první, s. ř. s., ve spojení s ustanovením § 120 s. ř. s., podle něhož nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 14. března 2007

JUDr. Radan Malík předseda senátu