9 Azs 68/2008-93

USNES EN Í

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudců JUDr. Barbary Pořízkové, Mgr. Daniely Zemanové, JUDr. Michala Mazance a JUDr. Lenky Kaniové v právní věci žalobce: M. O., zastoupeného Mgr. Janem Urbanem, advokátem se sídlem Komenského 241, Hradec Králové, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 26. 9. 2007, č. j. OAM-1130/VL-07-K04-2006, ve věci mezinárodní ochrany, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 23. 5. 2008, č. j. 29 Az 69/2007-53,

ta kto :

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

III. Ustanovenému zástupci stěžovatele Mgr. Janu Urbanovi, advokátu se sídlem Komenského 241, Hradec Králové, s e p ř i z n á v á odměna ve výši 4800 Kč. Tato částka bude uhrazena z účtu Nejvyššího správního soudu do 60 dnů od právní moci tohoto rozhodnutí.

Odůvodn ění:

Včas podanou kasační stížností se žalobce (dále jen stěžovatel ) domáhal zrušení shora označeného pravomocného rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové (dále jen krajský soud ), kterým byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí Ministerstva vnitra, odboru azylové a migrační politiky (dále jen správní orgán ), ze dne 26. 9. 2007, č. j. OAM-1130/VL-07-K04-2006, kterým mu nebyl udělen azyl podle ustanovení § 12, § 13, § 14, § 14a a § 14b zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů.

Krajský soud kasační stížnost dne 8. 9. 2008 předložil k rozhodnutí Nejvyššímu správnímu soudu.

Přípisem ze dne 11. 11. 2008 označeným jako Zpětvzetí kasační stížnosti , který byl předán osobně na podatelně Nejvyššího správního soudu dne 14. 11. 2008, stěžovatel sdělil, že bere kasační stížnost zpět.

Podle ustanovení § 47 písm. a) zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, v platném znění (dále jen s. ř. s. ), soud usnesením řízení zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět.

Vzhledem k tomu, že projev vůle stěžovatele, jímž došlo ke zpětvzetí kasační stížnosti, je zcela jednoznačný a nevzbuzuje žádnou pochybnost o tom, že jím stěžovatel zamýšlel ukončení řízení o kasační stížnosti jeho zastavením, a vzhledem k tomu, že zpětvzetí kasační stížnosti bylo učiněno poté, co byl spis předložen k rozhodnutí Nejvyššímu správnímu soudu, v souladu se shora uvedeným ustanovením § 47 písm. a) s. ř. s. a ustanovením § 108 odst. 2 s. ř. s., za použití ustanovení § 120 s. ř. s., Nejvyšší správní soud řízení o kasační stížnosti zastavil. Tento postup je výrazem dispoziční zásady, kterou je správní soudnictví ovládáno.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3, větu první, s. ř. s., ve spojení s ust. § 120 s. ř. s., dle kterého nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno nebo žaloba odmítnuta.

Krajský soud v Hradci Králové stěžovateli k jeho žádosti ustanovil usnesením ze dne 18. 7. 2008, č. j. 29 Az 69/2007-67, zástupce pro řízení o této kasační stížnosti, a to advokáta Mgr. Jana Urbana. Náklady řízení proto v takovém případě hradí stát. Náklady spočívají v odměně za dva úkony právní služby v částce 4200 Kč [§ 7, § 9 odst. 3 písm. f) a § 11 odst. 1 písm. b) a d) vyhlášky č. 177/1996 Sb., v platném znění] a v náhradě hotových výdajů v částce 600 Kč (§ 13 odst. 3 téže vyhlášky). Celková částka 4800 Kč bude vyplacena z účtu Nejvyššího správního soudu k rukám Mgr. Jana Urbana, advokáta se sídlem Komenského 241, Hradec Králové, do 60 dnů od právní moci tohoto rozhodnutí.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 4. prosince 2008

JUDr. Radan Malík předseda senátu