9 Azs 59/2008-53

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudců Mgr. Daniely Zemanové, JUDr. Barbary Pořízkové, JUDr. Michala Mazance a JUDr. Lenky Kaniové v právní věci žalobce: B. V., proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 12. 11. 2007, č. j. OAM-1-197/VL-20-PA04-2007, ve věci mezinárodní ochrany, o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 25. 4. 2008, č. j. 56 Az 221/2007-31,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á.

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce (dále jen stěžovatel ) kasační stížností napadá v záhlaví označené usnesení Krajského soudu v Brně (dále jen krajský soud ), kterým byla odmítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí Ministerstva vnitra, odboru azylové a migrační politiky (dále jen správní orgán ), ze dne 12. 11. 2007, č. j. OAM-1-197/VL-20-PA04-2007, jímž mu nebyla dle ust. § 12, 13, 14, 14a a 14b zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o azylu ), udělena mezinárodní ochrana.

V podané kasační stížnosti požádal stěžovatel o ustanovení zástupce z řad advokátů.

Krajský soud v Brně výzvou ze dne 2. 6. 2008 vyzval stěžovatele, aby ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení této výzvy předložil vyplněný formulář potvrzení o osobních, majetkových a výdělkových poměrech a dále, aby sdělil, jakým způsobem a v jaké výši platí nájem ubytovateli či pronajímateli a jak si opatřuje finanční prostředky na svou výživu a ošacení. Dále byl stěžovatel vyzván, aby svá skutková tvrzení doložil listinnými důkazy. Současně byl krajským soudem poučen o tom, že nebude-li ve stanovené lhůtě shora uvedené splněno, krajský soud jeho návrh na ustanovení zástupce zamítne.

Z předloženého soudního spisu vyplývá, že shora označená výzva byla stěžovateli doručena fikcí podle ust. § 50c odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s ust. § 64 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen s. ř. s. ), dne 9. 6. 2008.

Vzhledem ke skutečnosti, že stěžovatel na tuto výzvu nikterak nereagoval, Krajský soud v Brně usnesením ze dne 7. 7. 2008, č. j. 56 Az 221/2007-44, žádost stěžovatele o ustanovení zástupce zamítl a současně stěžovatele vyzval, aby ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení tohoto usnesení předložil plnou moc advokáta, který ho bude v řízení o kasační stížnosti proti rozhodnutí Krajského soudu v Brně ze dne 25. 4. 2008, č. j. 56 Az 221/2007-31, zastupovat, případně doloží doklad o svém právnickém vzdělání. Stěžovatel byl rovněž poučen o tom, že nevyhoví-li této výzvě ve stanovené lhůtě, Nejvyšší správní soud jeho kasační stížnost odmítne.

Podle ust. § 105 odst. 2 s. ř. s. stěžovatel musí být zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Podle § 37 odst. 5 s. ř. s. předseda senátu usnesením vyzve podatele k opravě nebo odstranění vad podání a stanoví k tomu lhůtu. Nebude-li podání v této lhůtě doplněno nebo opraveno a v řízení nebude možno pro tento nedostatek pokračovat, soud řízení o takovém podání usnesením odmítne, nestanoví-li zákon jiný procesní důsledek. O tom musí být podatel ve výzvě poučen.

Nepředložení plné moci advokáta brání věcnému vyřízení kasační stížnosti. Jedná se o nedostatek podmínky řízení, který však ani po výzvě a poučení soudu nebyl odstraněn. Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost podle ust. § 37 odst. 5 s. ř. s. odmítl.

Stěžovatel podal návrh, aby kasační stížnosti byl přiznán odkladný účinek dle ust. § 107 s. ř. s. O tomto návrhu Nejvyšší správní soud nerozhodl, neboť kasační stížnost ve věcech mezinárodní ochrany je vybavena odkladným účinkem ex lege (ust. § 32 odst. 5 zákona o azylu).

Stěžovatel dále podal návrh na ustanovení tlumočníka pro řízení o kasační stížnosti, přičemž tento svůj návrh ničím neodůvodnil. Vzhledem ke skutečnosti, že kasační stížnost je z důvodu chybějícího povinného zastoupení odmítána a věc tedy není projednávána meritorně a není tedy ani nařizováno jednání ve věci, dospěl Nejvyšší správní soud k závěru, že ustanovení tlumočníka stěžovateli není v projednávané věci třeba (srovnej rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 23. 4. 2004, č. j. 7 Azs 46/2004-48, www.nssoud.cz).

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3, větu první, s. ř. s., ve spojení s ust. § 120 s. ř. s., dle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno nebo žaloba odmítnuta.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 9. září 2008

JUDr. Radan Malík předseda senátu