9 Azs 56/2008-48

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudců JUDr. Barbary Pořízkové, Mgr. Daniely Zemanové, JUDr. Michala Mazance a JUDr. Lenky Kaniové v právní věci žalobce: A. S. (původně T. S.), zastoupeného JUDr. Davidem Černým, advokátem se sídlem U nádrže 625/6, Praha-Kobylisy, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 15. 8. 2006, č. j. OAM-893/VL-20-11-2006, ve věci mezinárodní ochrany, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 12. 2. 2008, č. j. 61 Az 100/2006-23,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Včas podanou kasační stížností se žalobce (dále jen stěžovatel ) domáhá zrušení shora označeného rozsudku Krajského soudu v Ostravě (dále též krajský soud ), kterým byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí Ministerstva vnitra ze dne 15. 8. 2006, č. j. OAM-893/VL-20-11-2006.

S ohledem na skutečnost, že kasační stížnost neobsahovala zákonem stanovené náležitosti, krajský soud usnesením ze dne 21. 5. 2008, č. j. 61 Az 100/2006-42, stěžovatele vyzval, aby ve lhůtě jednoho měsíce ode dne doručení tohoto usnesení doplnil kasační stížnost ve smyslu ustanovení § 103 odst. 1 a § 106 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen s. ř. s. ), a uvedl, v jakém rozsahu a z jakých důvodů kasační stížnost podává. Dále byl stěžovatel poučen o tom, že jestliže ve stanovené lhůtě nebude výzvě soudu vyhověno, kasační stížnost nebude doplněna a pro tento nedostatek nebude možno v řízení pokračovat, soud řízení o takovém podání v souladu s § 37 odst. 5 s. ř. s. usnesením odmítne.

Z předloženého soudního spisu vyplynulo, že shora označené usnesení krajského soudu bylo zástupci stěžovatele doručeno dne 28. 5. 2008. Nejvyšší správní soud dále ze soudního spisu zjistil, že do dnešního dne nebyla k výzvě soudu kasační stížnost doplněna. Kasační stížnost tak nesplňuje náležitosti pro to, aby na jejím základě bylo možné napadené rozhodnutí krajského soudu věcně přezkoumat. Jak již Nejvyšší správní soud uvedl v rozhodnutí rozšířeného senátu ze dne 20. 12. 2005, č. j. 2 Azs 92/2005-58, publikovaném pod č. 835/2006 Sb. NSS, je povinností žalobce v žalobě vylíčit, jakých konkrétních nezákonných kroků, postupů, úkonů, úvah, hodnocení či závěrů se měl správní orgán vůči němu dopustit v procesu vydání napadeného rozhodnutí či přímo rozhodnutím samotným, a rovněž je povinen ozřejmit svůj právní náhled na to, proč se má jednat o nezákonnost. Právní náhled na věc se přitom nemůže spokojit toliko s obecnými odkazy na určitá ustanovení zákona bez souvislosti se skutkovými výtkami. Výše citované závěry je přitom možno plně aplikovat i na náležitosti kasační stížnosti směřující proti rozhodnutí krajského soudu. V dané věci kasační stížnost požadavky vyjádřené v uvedeném rozhodnutí nesplňuje, neboť neobsahuje konkrétní právní ani skutkové okolnosti, z nichž stěžovatel dovozuje nezákonnost napadeného rozsudku krajského soudu.

Podanou kasační stížností se tedy Nejvyšší správní soud nemohl zabývat, neboť v ní nebyl dán rozsah přezkumu rozhodnutí krajského soudu. Nejvyšší správní soud není povinen ani oprávněn sám vyhledávat možné důvody nezákonnosti rozhodnutí krajského soudu (obdobně srovnej usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 25. 1. 2006, č. j. 3 Ads 2/2006-202, uveřejněné na www.nssoud.cz). Vzhledem k tomu, že kasační stížnost stěžovatele obsahuje vady, které prostřednictvím svého zástupce ani přes výzvu soudu ve stanovené lhůtě neodstranil, Nejvyšší správní soud kasační stížnost podle ustanovení § 37 odst. 5 s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř. s., odmítl.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3, větu první, s. ř. s., ve spojení s ustanovením § 120 s. ř. s., podle něhož nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 6. srpna 2008

JUDr. Radan Malík předseda senátu