9 Azs 4/2012-25

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudců JUDr. Barbary Pořízkové, Mgr. Daniely Zemanové, Mgr. Davida Hipšra a JUDr. Lenky Kaniové v právní věci žalobce: N. V. G., proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 2. 2. 2011, č. j. OAM-366/ZA-06-ZA14-2010, o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 9. 9. 2011, č. j. 56 Az 13/2011-39,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á.

II. Žádný z účastníků n e m á p r á v o na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Kasační stížností ze dne 20. 10. 2011 žalobce (dále jen stěžovatel ) napadl v záhlaví označené pravomocné usnesení Krajského soudu v Brně (dále jen krajský soud ), kterým byla odmítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí Ministerstva vnitra, odboru azylové a migrační politiky (dále jen správní orgán ), ze dne 2. 2. 2011, č. j. OAM-366/ZA-06-ZA14-2010; tímto rozhodnutím nebyla stěžovateli udělena mezinárodní ochrana podle ustanovení § 12, § 13, § 14, § 14a a § 14b zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů.

V návaznosti na podanou kasační stížnost krajský soud usnesením ze dne 21. 10. 2011, č. j. 56 Az 13/2011-46, vyzval stěžovatele, aby ve lhůtě 15 dnů od doručení tohoto usnesení: a) odstranil nedostatek spočívající v tom, že stěžovatel není zastoupen advokátem, ačkoliv sám nemá právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie, a b) doplnil kasační stížnost tak, aby bylo zřejmé -označení rozhodnutí, které napadá (včetně data jeho vydání); -v jakém rozsahu a z jakých důvodů rozhodnutí napadá; -kdy mu bylo napadené rozhodnutí doručeno.

Současně krajský soud stěžovatele v citovaném usnesení poučil, že nevyhoví-li této výzvě ve stanovené lhůtě, Nejvyšší správní soud jeho kasační stížnost odmítne.

Danou výzvu krajský soud stěžovateli zaslal na adresu uvedenou v kasační stížnosti: Š. 78, B., a poté, co mu byla vrácena zpět, protože ji nebylo možné vložit do schránky, doručil tuto výzvu vyvěšením na úřední desce; následně ji doručil ještě vhozením do schránky dne 6. 12. 2011, a to na adrese H. 20, B., kterou stěžovatel uvedl na obálce, v níž krajskému soudu zaslal svoji kasační stížnost.

Stěžovatel však na výzvu krajského soudu ve stanovené lhůtě (ani posléze) nijak nereagoval. To znamená, že v řízení o kasační stížnosti není zastoupen ve smyslu ustanovení § 105 odst. 2 s. ř. s., ačkoli zastoupení je zákonnou podmínkou řízení o kasační stížnosti; podle citovaného ustanovení s. ř. s. totiž musí být stěžovatel zastoupen advokátem, pokud sám nemá vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie, což v dané věci stěžovatel neprokázal a ostatně ani netvrdil.

Nezastoupení advokátem v řízení o kasační stížnosti přitom brání jejímu projednání, neboť jde o nedostatek podmínek řízení, který, pokud nebyl odstraněn, je důvodem pro odmítnutí kasační stížnosti. Shodně Nejvyšší správní soud judikoval již ve svém usnesení ze dne 12. 11. 2003, č. j. 3 Afs 9/2003-19, podle něhož: Pokud stěžovatel není v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem (§ 105 odst. 2 s. ř. s.) a tato vada nebyla k výzvě soudu odstraněna, nelze v řízení pokračovat a soud kasační stížnost odmítne [§ 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s.].

Z výše uvedených důvodů Nejvyšší správní soud kasační stížnost podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s., za použití § 120 s. ř. s., odmítl.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3, větu první, s. ř. s., ve spojení s ustanovením § 120 s. ř. s., podle něhož nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 28. března 2012

JUDr. Radan Malík předseda senátu