9 Azs 38/2008-68

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudců Mgr. Daniely Zemanové, JUDr. Barbary Pořízkové, JUDr. Michala Mazance a JUDr. Lenky Kaniové v právní věci žalobce: K. N., zastoupený SOZE-Sdružení občanů zabývajících se emigranty, opatrovníkem se sídlem Mostecká 5, Brno, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 2. 5. 2006, č. j. OAM-497/VL-10-HA08-2006, o udělení mezinárodní ochrany, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 20. 7. 2007, č. j. 60 Az 55/2006 -19,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Podanou kasační stížností se žalobce (dále jen stěžovatel ) domáhal zrušení v záhlaví označeného rozsudku Krajského soudu v Ostravě (dále též krajský soud ), kterým byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne 2. 5. 2006, č. j. OAM-497/VL-10-HA08-2006, o zamítnutí jeho žádosti o udělení mezinárodní ochrany jako zjevně nedůvodné podle § 16 odst. 1 písm. g) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů.

V kasační stížnosti stěžovatel uvedl jako místo svého pobytu ubytovnu v ul. P. 569, P., zároveň požádal o zasílání písemností na adresu občanského sdružení IČR, o. s., ul. Jana Zajíce 36, Praha 7. Krajský soud při postupu dle § 108 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, v platném znění (dále jen s. ř. s. ), zjistil, že stěžovatel ani na jedné z uvedených adres korespondenci nepřebírá.

K dotazu krajského soudu ze dne 19. 10. 2007 (spis č. l. 41) na ubytovnu se sídlem P. 569, P.-B., mu bylo sděleno, že stěžovatel si dne 8. 8. 2007 vyzvedl rezervaci na ubytování a odjel. Od této doby zde nebyl a v současné době tu nebydlí. Krajský soud dále přípisem ze dne 12. 11. 2007 zjišťoval u občanského sdružení Imigrace v ČR, o. s., zda stěžovatel si zde poštu vyzvedává a zda je možno prostřednictvím tohoto sdružení zjistit jeho pobyt. Přípis byl sdružení doručen dne 19. 11. 2007, soudu však nedošla žádná odpověď.

Krajský soud poté usnesením ze dne 17. 6. 2008, č. j. 60 Az 55/2006-59, ustanovil dle § 29 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, v platném znění, z důvodu neznámého pobytu stěžovateli opatrovníka SOZE-Sdružení občanů zabývajících se emigranty a spis předložil Nejvyššímu správnímu soudu k dalšímu řízení.

Nejvyšší správní soud z evidence vedené Ministerstvem vnitra v souladu s § 71 zákona o azylu zjistil, že stěžovatel měl naposledy řádně nahlášený pobyt v Pobytovém středisku, odkud odešel dne 26. 7. 2007, další pobyt již nenahlásil.

Podle ustanovení § 47 písm. c) zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, v platném znění (dále jen s. ř. s. ), ve spojení s § 33 písm. e) zákona o azylu, soud řízení zastaví, jestliže žadatel o udělení mezinárodní ochrany se nezdržuje v místě hlášeného pobytu a jeho změnu soudu neoznámil.

V řízení bylo krajským i Nejvyšším správním soudem spolehlivě zjištěno, že stěžovatel se nezdržuje na místě, které označil jako místo pobytu v kasační stížnosti. Jeho pobyt se nepodařilo zjistit ani na jím oznámené adrese pro doručování, přičemž změnu pobytu soudu nenahlásil, jsou proto splněny podmínky pro zastavení řízení o kasační stížnosti dle § 47 písm. c) s. ř. s. ve spojení s § 33 písm. e) zákona o azylu.

Výrok o nákladech řízení se opírá o § 60 odst. 3 s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř. s., podle nichž žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení o kasační stížnosti zastaveno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 31. července 2008

JUDr. Radan Malík předseda senátu