9 Azs 324/2014-61

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Barbary Pořízkové a soudců JUDr. Petra Mikeše, Ph.D., a JUDr. Radana Malíka v právní věci žalobkyně: Z. M., proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 24. 4. 2014 č. j.: OAM-44/ZA-ZA04-ZA08-2013, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 12. 12. 2014, č. j. 60 Az 5/2014-61,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

[1] Žalobkyně (dále jen stěžovatelka ) napadla kasační stížností ze dne 29. 12. 2014 v záhlaví označené usnesení Krajského soudu v Plzni, jímž byla odmítnuta její žaloba proti v záhlaví označenému rozhodnutí žalovaného. Tím bylo rozhodnuto tak, že se mezinárodní ochrana podle § 12, § 13, § 14, § 14a a § 14b zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění účinném v rozhodné době, neuděluje.

[2] Spolu s kasační stížností byla podána i žádost o ustanovení zástupce z řad advokátů pro řízení o kasační stížnosti. Nejvyšší správní soud tuto žádost zamítl usnesením ze dne 2. 4. 2015, č. j.-54, protože dospěl k závěru, že tvrzení ohledně stěžovatelčiny osobní a majetkové situace jsou nekonkrétní a nedoložená. Tyto nedostatky nebyly odstraněny ani na základě výzvy k upřesnění a doložení majetkových poměrů, která byla stěžovatelce zaslána celkem dvakrát. Písemnosti se však nepodařilo doručit prostřednictvím poštovní služby, proto je zdejší soud doručoval vyvěšením na úřední desce. Stejným způsobem bylo doručeno i zmíněné usnesení, kterým byla zamítnuta žádost o ustanovení zástupce z řad advokátů pro řízení o kasační stížnosti a stěžovatelka byla zároveň vyzvána, aby ve lhůtě jednoho týdne od doručení usnesení předložila plnou moc udělenou advokátovi k zastupování v řízení o kasační stížnosti, nebo ve stejné lhůtě prokázala, že má vysokoškolské právnické vzdělání vyžadované pro výkon advokacie. Současně ji soud poučil, že nevyhoví-li této výzvě, stížnost bude odmítnuta.

[3] Podle ustanovení § 40 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen s. ř. s. ) lhůta určená podle týdnů končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty. Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den.

[4] Usnesení ze dne 2. 4. 2015, č. j.-54, bylo doručeno desátým dnem po vyvěšení na úřední desce. Ten připadl na neděli 19. 4. 2015. S ohledem na znění § 40 odst. 3 s. ř. s. a na judikaturu Nejvyššího správního soudu je nutno za den doručení považovat pondělí 20. 4. 2015 (viz rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 1. 2009, č. j. 4 Azs 94/2008-61). Lhůta ke splnění výzvy k doložení plné moci či prokázání požadovaného vzdělání tak uplynula v pondělí 27. 4. 2015. Stěžovatelka však na výzvu Nejvyššího správního soudu ve stanovené lhůtě (ani později) nijak nereagovala, neprokázala tak splnění požadavků stanovených v § 105 odst. 2 s. ř. s., které se řadí mezi podmínky řízení o kasační stížnosti.

[5] Nestanoví-li s. ř. s. jinak, dle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s., který se dle § 120 s. ř. s. uplatní i v řízení o kasační stížnosti, soud usnesením návrh odmítne, nejsou-li splněny jiné podmínky řízení a tento nedostatek je neodstranitelný nebo přes výzvu soudu nebyl odstraněn, a nelze proto v řízení pokračovat. Nedoložení povinného zastoupení advokátem či toho, že stěžovatelka sama má vysokoškolské právnické vzdělání ve smyslu § 105 odst. 2 s. ř. s., je odstranitelným nedostatkem podmínek řízení. Stěžovatelka byla k odstranění marně vyzvána, byla zároveň i poučena o odmítnutí kasační stížnosti, nebude-li výzvě vyhověno.

[6] Přes výzvu soudu zmíněný nedostatek podmínek řízení o kasační stížnosti neodstranila, Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost odmítl dle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s.

[7] Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 60 odst. 3, větu první, s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., dle kterých nemá žádný z účastníků řízení právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 14. května 2015

JUDr. Barbara Pořízková předsedkyně senátu