9 Azs 31/2015-40

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudců JUDr. Barbary Pořízkové a JUDr. Petra Mikeše, Ph.D., v právní věci žalobce: J. I. O., zast. JUDr. Annou Doležalovou, MBA, advokátkou se sídlem Veleslavínova 55/12, Plzeň, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 3. 2. 2014, č. j. OAM-237/ZA-ZA15-P07-2013, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 12. 1. 2015, č. j. 29 Az 13/2014-71,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á p r á v o na náhradu nákladů řízení.

III. Ustanovené zástupkyni JUDr. Anně Doležalové, MBA, advokátce se sídlem Veleslavínova 55/12, Plzeň, s e n e p ř i z n á v á odměna za zastupování v řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

[1] Žalovaný rozhodnutím uvedeným v záhlaví tohoto usnesení rozhodl o tom, že žalobci se neuděluje mezinárodní ochrana podle § 12, § 13, § 14, § 14a a § 14b zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů.

[2] Toto rozhodnutí žalobce napadl žalobou u Krajského soudu v Hradci Králové (dále jen krajský soud ), který jeho žalobu zamítl rozsudkem ze dne 12. 1. 2015, č. j. 29 Az 13/2014-71.

[3] Proti rozsudku krajského soudu žalobce (dále jen stěžovatel ) brojí kasační stížností.

[4] Dříve než Nejvyšší správní soud mohl přistoupit k věcnému posouzení kasační stížnosti, která směřuje proti uvedenému rozsudku krajského soudu, prověřoval, zda kasační stížnost byla podána včas. Zjistil přitom, že kasační stížnost je opožděná.

[5] Ze soudního spisu vyplývá, že rozsudek krajského soudu byl zástupkyni stěžovatele doručen do datové schránky dne 29. 1. 2015. Kasační stížnost byla odeslána do datové schránky zdejšího soudu dne 13. 2. 2015 a téhož dne byla doručena.

[6] Podle § 106 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen s. ř. s. ), musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů po doručení rozhodnutí. V souladu s § 40 odst. 2 s. ř. s. končí lhůty určené podle týdnů, měsíců nebo roků uplynutím toho dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty. Není-li takový den v měsíci, končí lhůta uplynutím posledního dne tohoto měsíce.

[7] Vzhledem k tomu, že dnem, který určil počátek běhu lhůty pro podání kasační stížnosti, byl čtvrtek 29. 1. 2015, byl posledním dnem lhůty pro včasné podání kasační stížnosti čtvrtek 12. 2. 2015. Kasační stížnost však byla podána až v pátek 13. 2. 2015 (toho dne byla odeslána do datové schránky Nejvyššího správního soudu).

[8] Z výše uvedených důvodů Nejvyšší správní soud kasační stížnost jako opožděnou odmítl [§ 46 odst. 1 písm. b) ve spojení s § 120 s. ř. s.].

[9] O náhradě nákladů řízení Nejvyšší správní soud rozhodl v souladu s § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle kterého nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

[10] Ustanovené zástupkyni stěžovatele, advokátce JUDr. Anně Doležalové, MBA, Nejvyšší správní soud nepřiznal odměnu za podání kasační stížnosti, tedy podání ve věci samé, neboť tento úkon nebyl účelný. Byl totiž učiněn až po lhůtě k podání kasační stížnosti. Zdejší soud nepřiznal ani odměnu za úkon právní služby spočívající v další poradě s klientem přesahující jednu hodinu. Advokátka tento úkon vykázala úředním záznamem o schůzce konané s klientem ze dne 23. 2. 2015, dle kterého bylo obsahem porady předání kasační stížnosti, vysvětlení jejího obsahu, konzultace ve věci zpětvzetí kasační stížnosti a dalšího řešení pobytové situace, včetně správního vyhoštění. Porada se tedy částečně týkala prvého úkonu právní služby (podání kasační stížnosti), částečně s řízením o kasační stížnosti nesouvisela a ani ve zbytku nevyústila v žádnou procesní aktivitu stěžovatele.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 2. dubna 2015

JUDr. Radan Malík předseda senátu