9 Azs 300/2017-19

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Miloslava Výborného a soudců JUDr. Petra Mikeše, Ph.D., a JUDr. Michala Mazance v právní věci žalobkyně: O. A., zast. Mgr. Tomášem Císařem, advokátem se sídlem Vinohradská 1233/22, Praha 2, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 936/3, Praha 7, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 13. 1. 2017, čj. OAM-146/ZA-ZA04-K01-PD1-2014, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 12. 9. 2017, čj. 1 Az 13/2017-30,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

[1] Podanou kasační stížností žalobkyně (dále stěžovatelka ) napadla shora označený rozsudek Městského soudu v Praze (dále jen městský soud ), jímž byla zamítnuta její žaloba proti rozhodnutí žalovaného uvedenému v záhlaví.

[2] Jelikož podaná kasační stížnost neobsahovala důvody, pro které stěžovatelka napadá rozsudek městského soudu, Nejvyšší správní soud ji usnesením ze dne 10. 10. 2017, čj.-10, vyzval, aby tuto vadu kasační stížnosti odstranila. Současně ji poučil o následku nevyhovění této výzvě ve stanovené lhůtě, jímž je odmítnutí kasační stížnosti.

[3] Usnesení s výzvou k doplnění kasační stížnosti bylo stěžovatelce prostřednictvím jejího zástupce doručeno dne 10. 10. 2017. Posledním dnem určené měsíční lhůty k doplnění kasační stížnosti tak byl pátek 10. 11. 2017. V této lhůtě však stěžovatelka svou kasační stížnost nedoplnila o důvody, pro které napadá rozsudek městského soudu. Jen v této lhůtě bylo možno rozšířit důvody kasační stížnosti (§ 106 odst. 3, věta druhá, zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů; dále jen s. ř. s. ).

[4] Pro nedoplnění důvodů, pro které stěžovatelka napadá rozsudek krajského soudu, není možné v řízení pokračovat, Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost odmítl dle § 37 odst. 5 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., neboť stěžovatelka tuto vadu ani k výzvě v určené lhůtě neodstranila.

[5] Výrok o nákladech řízení vychází z § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., dle nichž nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně 28. listopadu 2017

JUDr. Miloslav Výborný předseda senátu