9 Azs 295/2017-19

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudců JUDr. Petra Mikeše, Ph.D., a JUDr. Barbary Pořízkové v právní věci žalobce: A. A., zast. Mgr. et Mgr. Markem Čechovským, advokátem se sídlem Opletalova 1417/25, Praha 1, proti žalované: Komise pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců, se sídlem nám. Hrdinů 1634/3, Praha 4, proti rozhodnutí žalované ze dne 11. 5. 2015, č. j. MV-53974-3/SO-2015, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 13. 9. 2017, č. j. 15 A 73/2015-67,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti se zastavuje.

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Žalobci s e v r a c í soudní poplatek 4 000 Kč za řízení o kasační stížnosti. Tato částka bude vyplacena z účtu Nejvyššího správního soudu do 30 dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám zástupce žalobce Mgr. et Mgr. Marka Čechovského, advokáta se sídlem Opletalova 1417/25, Praha 1.

Odůvodnění: [1] Podanou kasační stížností se žalobce (dále stěžovatel ) domáhá zrušení shora uvedeného rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem (dále jen krajský soud ), kterým byla zamítnuta jako nedůvodná dle § 78 odst. 7 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen s. ř. s. ), jeho žaloba směřující proti rozhodnutí žalované citovanému v záhlaví.

[2] Dne 26. 10. 2017 bylo Nejvyššímu správnímu soudu doručeno podání zástupce stěžovatele, označené jako Zpětvzetí kasační stížnosti stěžovatele proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem, ze dne 13. 9. 2017, č. j. 15 A 73/2015-67 [ ] , ve kterém bylo uvedeno následující: Žalobce podal dne 25. 9. 2016 (správně 25. 9. 2017-pozn. NSS) výše specifikovanou kasační stížnost. Dnešního dne bere žalobce prostřednictvím svého právního zástupce tuto svou kasační stížnost výslovně a v celém rozsahu zpět . V záhlaví tohoto podání byla uvedena spisová značka rozsudku krajského soudu, proti kterému kasační stížnost směřuje a dále byl specifikován stěžovatel-A. A. V textu podání bylo uvedeno, že jde o zpětvzetí kasační stížnosti, která směřuje proti vymezenému rozsudku krajského soudu.

[3] V souladu s dispoziční zásadou, jíž je správní soudnictví ovládáno, navrhovatel (zde stěžovatel) disponuje řízením nebo jeho předmětem, a tedy může vzít svůj návrh zcela nebo zčásti zpět, dokud o něm soud nerozhodl (srov. § 37 odst. 4 s. ř. s.). Podle § 47 písm. a) s. ř. s. vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět, soud usnesením řízení zastaví.

[4] Vzhledem k tomu, že projev vůle, jímž došlo ke zpětvzetí kasační stížnosti, je jednoznačný a nevzbuzuje žádné pochybnosti, Nejvyšší správní soud v souladu s § 47 písm. a) s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř. s., řízení o kasační stížnosti zastavil.

[5] Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 60 odst. 3 s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, jestliže bylo řízení zastaveno.

[6] S ohledem na danou procesní situaci musel Nejvyšší správní soud rozhodnout i o vrácení již zaplacených soudních poplatků. Podle § 10 odst. 3 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o soudních poplatcích ), soud vrátí z účtu soudu i zaplacený poplatek za řízení, který je splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti, snížený o 20 %, nejméně však o 1 000 Kč, bylo-li řízení zastaveno před prvním jednáním. Stěžovatel zaplatil soudní poplatek za kasační stížnost ve výši 5 000 Kč dne 2. 10. 2017, přičemž pro účely vrácení je nutné zaplacený poplatek snížit o 20 % (1 000 Kč). Soud je tak povinen stěžovateli vrátit soudní poplatek ve výši 4 000 Kč. Ze spisu dále vyplývá, že stěžovatel zaplatil Nejvyššímu správnímu soudu dne 2. 10. 2017 soudní poplatek za návrh na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti ve výši 1 000 Kč. Pro účely vrácení je nutné i tento zaplacený poplatek snížit o 20 %, minimálně však o 1 000 Kč. V případě snížení o 1 000 Kč, nezbude z tohoto soudního poplatku nic k vrácení. Celková částka (4 000 Kč) bude v souladu s § 10a odst. 1 zákona o soudních poplatcích vrácena k rukám zástupce stěžovatele Mgr. et Mgr. Marka Čechovského, advokáta se sídlem Opletalova 1417/25, Praha 1, a to do 30 dnů od právní moci tohoto rozhodnutí.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u přípustné opravné prostředky.

V Brně dne 30. října 2017

JUDr. Radan Malík předseda senátu