9 Azs 210/2015-38

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Barbary Pořízkové a soudců JUDr. Petra Mikeše, Ph.D., a JUDr. Radana Malíka v právní věci žalobce: V. Ch., proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 17. 3. 2015, č. j. OAM-674/ZA-ZA14-ZA05-2014, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 19. 8. 2015, č. j. 1 Az 11/2015-24,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

[1] Žalobce (dále jen stěžovatel ) napadl kasační stížností v záhlaví označený rozsudek Městského soudu v Praze (dále jen městský soud ), jímž byla zamítnuta jeho žaloba proti v záhlaví označenému rozhodnutí žalovaného, kterým rozhodl tak, že se neuděluje mezinárodní ochrana podle § 12, § 13, § 14, § 14a a § 14b zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů.

[2] Součástí kasační stížností byla i žádost stěžovatele, kterou se domáhal ustanovení zástupce z řad advokátů pro řízení o kasační stížnosti.

[3] Nejvyšší správní soud tuto jeho žádost zamítl usnesením ze dne 15. 10. 2015, č. j.-32, protože dospěl k závěru, že nebyly splněny zákonné podmínky pro osvobození od soudních poplatků, a tím pádem ani zákonné podmínky pro ustanovení zástupce v řízení o kasační stížnosti, neboť tvrzení, kterými stěžovatel odůvodnil svoji žádost, jsou nekonkrétní a nedoložená. Uvedeným usnesením ho zároveň vyzval, aby ve lhůtě jednoho týdne od jeho doručení předložil plnou moc udělenou jím advokátovi k zastupování v řízení o kasační stížnosti, nebo ve stejné lhůtě prokázal, že má vysokoškolské právnické vzdělání vyžadované pro výkon advokacie. Současně ho poučil, že nevyhoví-li této výzvě, soud stížnost odmítne.

[4] Nejvyššímu správnímu soudu byla dne 26. 10. 2015 doručena shodná čestná prohlášení stěžovatele a paní N. N. jako ta, která byla soudu doručena dne 5. 10. 2015. Stěžovatelovo čestné prohlášení bylo nově podepsáno a obě prohlášení byla tentokrát datována. Soud se mimo jiné k předchozím identickým písemnostem vyjádřil již v usnesení ze dne 15. 10. 2015, č. j.-32. Krom jiného konstatoval, že nevyzýval k odstranění vady spočívající v absenci datace a podpisu stěžovatele, neboť jejich odstranění by nic neměnilo na závěru o nekonkrétnosti a nepodloženosti tvrzení, kterými odůvodnil svoji žádost o ustanovení zástupce.

[5] Podle ustanovení § 40 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen s. ř. s. ), lhůta určená podle týdnů končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty. Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den.

[6] Usnesení ze dne 15. 10. 2015, č. j.-32, bylo stěžovateli doručeno v pondělí 19. 10. 2015, lhůta ke splnění uvedené výzvy tak uplynula v pondělí 26. 10. 2015. Ten však na výzvu Nejvyššího správního soudu ve stanovené lhůtě (ani později) nereagoval tím, že by požadovanou plnou moc doložil nebo prokázal požadované vzdělání. Neprokázal tak splnění požadavků stanovených v § 105 odst. 2 s. ř. s., které se řadí mezi podmínky řízení o kasační stížnosti.

[7] Nestanoví-li s. ř. s. jinak, dle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s., který se dle § 120 s. ř. s. uplatní i v řízení o kasační stížnosti, soud usnesením návrh odmítne, nejsou-li splněny jiné podmínky řízení a tento nedostatek je neodstranitelný nebo přes výzvu soudu nebyl odstraněn, a nelze proto v řízení pokračovat. Nedoložení povinného zastoupení advokátem či toho, že stěžovatel sám má vysokoškolské právnické vzdělání ve smyslu § 105 odst. 2 s. ř. s., je odstranitelným nedostatkem podmínek řízení. Stěžovatel byl k odstranění marně vyzván, byl zároveň i poučen o odmítnutí kasační stížnosti, nebude-li výzvě vyhověno.

[8] Přes výzvu soudu stěžovatel zmíněný nedostatek podmínek řízení o kasační stížnosti neodstranil, Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost odmítl dle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s.

[9] Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 60 odst. 3, větu první, s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., dle kterých nemá žádný z účastníků řízení právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 29. října 2015

JUDr. Barbara Pořízková předsedkyně senátu