9 Azs 20/2009-53

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudců JUDr. Barbary Pořízkové, Mgr. Daniely Zemanové, JUDr. Michala Mazance a JUDr. Lenky Kaniové v právní věci žalobkyně: N. N., zastoupené JUDr. Radimem Engelmaierem, advokátem se sídlem Moskevská 27/14, Liberec IV, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 17. 9. 2008, č. j. OAM-1-562/VL-20-PA04-2007, ve věci mezinárodní ochrany, o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci ze dne 30. 1. 2009, č. j. 58 Az 32/2008-19,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

III. Ustanovenému zástupci stěžovatelky, JUDr. Radimu Engelmaierovi, advokátovi se sídlem Moskevská 27/14, Liberec IV, se odměna za zastupování nepřiznává.

Odůvodnění:

Žalobkyně (dále jen stěžovatelka ) kasační stížností podanou v zákonné lhůtě napadá v záhlaví označený rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci (dále jen krajský soud ), kterým byla zamítnuta její žaloba proti rozhodnutí Ministerstva vnitra, odboru azylové a migrační politiky (dále jen správní orgán ), ze dne 17. 9. 2008, č. j. OAM-1-562/VL-20-PA04-2007. Tímto rozhodnutím nebyla stěžovatelce udělena mezinárodní ochrana podle ustanovení § 12, § 13, § 14, § 14a a § 14b zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů.

V kasační stížnosti, jež byla zcela blanketní, stěžovatelka požádala o ustanovení zástupce z řad advokátů. Usnesením ze dne 12. 3. 2009, č. j. 58 Az 32/2008-35, byla stěžovatelka osvobozena od soudních poplatků a pro řízení o kasační stížnosti jí byl ustanoven zástupce, JUDr. Radim Engelmaier, advokát se sídlem Moskevská 27/14, Liberec IV.

Náležitosti kasační stížnosti jsou dány ustanovením § 106 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen s. ř. s. ), a pokud je podání nemá, musí být dle odst. 3 téhož ustanovení doplněny ve lhůtě jednoho měsíce od doručení usnesení soudu vyzývajícího k odstranění vad. Pokud stěžovatel v kasační stížnosti neuvede, v jakém rozsahu a z jakých důvodů napadá rozhodnutí, proti němuž kasační stížnost směřuje (§ 106 odst. 1 s. ř. s.), a tyto vady ani k výzvě soudu neodstraní, nelze v řízení pokračovat, neboť chybějící základní náležitosti podání brání soudu ve věcném vyřízení kasační stížnosti (jedná se o nedostatek podmínek řízení), neboť Nejvyšší správní soud je v řízení vázán rozsahem kasační stížnosti a jejími důvody (§ 109 odst. 2 a 3 s. ř. s.).

Stěžovatelka byla prostřednictvím zástupce vyzvána, aby v zákonné lhůtě 1 měsíce ode dne doručení výzvy náležitosti svého podání doplnila, tj. aby uvedla, v jakém rozsahu předmětný rozsudek napadá a čeho se domáhá, a především, aby konkretizovala důvody kasační stížnosti ve smyslu ustanovení § 103 odst. 1 s. ř. s. Současně soud stěžovatelku poučil, že nebudou-li nedostatky podání z její strany odstraněny, v řízení nebude možno pokračovat a kasační stížnost bude odmítnuta (§ 37 odst. 5 s. ř. s.). Usnesení ze dne 2. 4. 2009, č. j. 58 Az 32/2008-36, obsahující tuto výzvu, bylo zástupci stěžovatelky řádně doručeno dne 6. 4. 2009.

Lze uzavřít, že vady podání shora popsaného charakteru nebyly v daném případě ani na výzvu odstraněny. Okolnost, že se zástupci nepodařilo se stěžovatelkou spojit, však z hlediska zákonných důsledků, které z toho plynou, nemá na věc žádný vliv. Jestliže podání nebylo náležitým způsobem doplněno nebo opraveno (§ 37 odst. 5, věta první, s. ř. s.), brání tato skutečnost soudu v pokračování řízení.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti Nejvyššímu správnímu soudu nezbylo, než v souladu s § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. ve vazbě na § 120 s. ř. s. kasační stížnost odmítnout.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ust. § 60 odst. 3, větu první, s. ř. s., ve spojení s ust. § 120 s. ř. s., dle kterého nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno nebo žaloba odmítnuta.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 23. září 2009

JUDr. Radan Malík předseda senátu