9 Azs 170/2015-16

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudců JUDr. Barbary Pořízkové a JUDr. Petra Mikeše, Ph.D., v právní věci žalobce: N. U., zast. JUDr. Milanem Hulíkem, Ph.D., advokátem se sídlem Bolzanova 1, Praha 1, proti žalované: Komise pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců, se sídlem náměstí Hrdinů 1634/3, Praha 4, proti rozhodnutí žalované ze dne 14. 10. 2014, č. j. MV-92303-3/SO-2013, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 29. 5. 2015, č. j. 30 A 107/2014-45,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á p r á v o na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

[1] Žalobce (dále jen stěžovatel ) napadl kasační stížností shora označený rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové (dále jen krajský soud ), jímž byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí žalované ze dne 14. 10. 2014, č. j. MV-92303-3/SO-2013. Žalovaná zmíněným rozhodnutím zamítla odvolání proti rozhodnutí Ministerstva vnitra ze dne 24. 6. 2013, č. j. OAM-493-12/ZR-2013, kterým bylo stěžovateli zrušeno povolení k trvalému pobytu dle § 87l odst. 1 písm. a) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

[2] Dle § 106 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen s. ř. s. ), patří mezi náležitosti kasační stížnosti i uvedení toho, z jakých důvodů stěžovatel rozhodnutí krajského soudu napadá.

[3] Stěžovatel ve své kasační stížnosti však neuvedl žádné důvody, z jakých napadá rozsudek krajského soudu, Nejvyšší správní soud jej proto v usnesení ze dne 20. 7. 2015, č. j. 9 As 170/2015-11, vyzval, aby ve lhůtě jednoho měsíce od doručení tohoto usnesení tento nedostatek své kasační stížnosti odstranil. Stěžovatel byl poučen, že pokud výzvě nevyhoví, jeho kasační stížnost bude odmítnuta. Usnesení s výzvou bylo stěžovateli doručeno dne 22. 7. 2015 a určená jednoměsíční lhůta uplynula v pondělí 24. 8. 2015. Pouze v této lhůtě dle § 106 odst. 3 s. ř. s. bylo možno doplnit důvody kasační stížnosti.

[4] Ve stanovené lhůtě nebyla kasační stížnost doplněna. Tento nedostatek, který nebyl ani na výzvu odstraněn, brání pokračování řízení o kasační stížnosti, Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost odmítl dle § 37 odst. 5 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s.

[5] Výrok o nákladech řízení vychází z § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., dle nichž nemá žádný z účastníků řízení o kasační stížnosti právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 27. srpna 2015

JUDr. Radan Malík předseda senátu