9 As 96/2012-50

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Mgr. Daniely Zemanové a soudců JUDr. Barbary Pořízkové a JUDr. Radana Malíka v právní věci žalobců: a) L. B. a b) V. B., proti žalovanému: Krajský úřad Olomouckého kraje, se sídlem Jeremenkova 40a, Olomouc, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 15. 5. 2006, č. j. KUOK/38894/2006-2/7000, o vydání stavebního povolení, v řízení o kasační stížnosti žalobců proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 19. 4. 2012, č. j. 22 A 32/2012-17,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á p r á v o na náhradu nákladů řízení.

Odůvo dně ní:

Žalobci (dále jen stěžovatelé ) se kasační stížností domáhali zrušení v záhlaví uvedeného usnesení Krajského soudu v Ostravě (dále jen krajský soud ), kterým byla pro opožděnost odmítnuta jejich žaloba proti shora uvedenému rozhodnutí žalovaného. Napadeným rozhodnutím žalovaný zamítl odvolání stěžovatelů (i dalších účastníků řízení) a současně potvrdil rozhodnutí Magistrátu města Olomouce ze dne 27. 2. 2006, č. j. OPS/7485/2005/Fil, kterým bylo Společenství vlastníků jednotek domu K., O., zastoupené V. F., K. 3, O. (dále též stavebník ), povoleny stavební úpravy (rekonstrukce a modernizace) balkónů a zateplení stavby v domě K., část obce N. U., na pozemcích parc. č. 1165/1 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1165/2 (zastavěná plocha a nádvoří) parc. č. 1164/1 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1164/2 (zastavěná plocha a nádvoří) vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc.

Nejvyšší správní soud se nejprve zabýval otázkou, zda jsou v předmětné věci splněny podmínky řízení, mezi které patří mimo jiné i povinnost stěžovatele uhradit soudní poplatek za kasační stížnost ve výši 5 000 Kč podle položky 19 sazebníku poplatků, který tvoří přílohu k zákonu č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o soudních poplatcích ).

Stěžovatelé soudní poplatek za kasační stížnost nezaplatili, přestože podle § 2 odst. 2 písm. b) zákona o soudních poplatcích je ve věcech správního soudnictví poplatníkem poplatku za řízení ten, kdo podal kasační stížnost a jeho poplatková povinnost vzniká podáním kasační stížnosti; tímto okamžikem je též poplatek splatný [§ 4 odst. 1 písm. d) a § 7 odst. 1 zákona o soudních poplatcích].

Z obsahu kasační stížnosti však bylo zřejmé, že stěžovatelé nemají finanční prostředky, a proto požadují ustanovení advokáta pro řízení o kasační stížnosti, resp. osvobození od soudního poplatku za toto řízení. Usnesením ze dne 9. 8. 2012, č. j.-44, Nejvyšší správní soud žádost o osvobození od soudního poplatku, jakož i žádost o ustanovení advokáta podle § 36 odst. 3, věty třetí, zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen s. ř. s. ) zamítl (ve výrocích I. a II.) s odůvodněním, že kasační stížnosti stěžovatelů zjevně nemůže být úspěšná. Současně stěžovatele vyzval (ve výrocích III. a VI.) k zaplacení soudního poplatku a k předložení plné moci udělené advokátovi, pokud by trvali na věcném projednání kasační stížnosti; k tomu jim určil lhůtu 1 týdne od doručení. Stěžovatelé byli současně poučeni o následcích spojených s nesplněním povinností stanovených v uvedené výzvě.

Výzva byla stěžovatelům doručena dne 13. 8. 2012, což je prokázáno doručenkami založenými na č. l. 46 soudního spisu kasačního soudu. Soudní poplatek zaplacen nebyl, proto Nejvyšší správní soud podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích řízení o kasační stížnosti zastavil.

O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto podle § 60 odst. 3, věty první, s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř. s., dle něhož se v případě zastavení řízení žádnému z účastníků náhrada nákladů řízení nepřiznává.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 11. září 2012

Mgr. Daniela Zemanová předsedkyně senátu