9 As 94/2015-32

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Barbary Pořízkové a soudců JUDr. Radana Malíka a JUDr. Petra Mikeše, Ph.D., v právní věci žalobce: A. H., proti žalovanému: Nejvyšší správní soud, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno, ve věci ochrany proti nečinnosti, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 10. 3. 2015, č. j. 30 A 30/2015-25,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á p r á v o na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

[1] Podanou kasační stížností brojí žalobce (dále jen stěžovatel ) proti shora označenému usnesení Krajského soudu v Brně (dále jen krajský soud ), jímž byla odmítnuta jeho žaloba, kterou se domáhal vydání rozsudku, jímž by bylo přikázáno Nejvyššímu správnímu soudu pokračovat v řízení a vydat rozhodnutí o podané zmatečnosti proti usnesení ze dne 25. 9. 2014, č. j. 8 As 136/2014-35.

[2] Podle § 105 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen s. ř. s. ), musí být stěžovatel v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

[3] Stěžovatel v řízení o kasační stížnosti nedoložil, že by byl zastoupen advokátem, nebo že má vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie. Nejvyšší správní soud jej proto usnesením ze dne 29. 4. 2015, č. j.-24, vyzval ke splnění podmínky povinného zastoupení v řízení o kasační stížnosti, a to buďto předložením plné moci udělené advokátovi nebo předložením dokladu o vysokoškolském právnickém vzdělání, ve lhůtě 1 týdne od doručení usnesení. Zároveň byl poučen o důsledcích, které nastanou, pokud výzvě nevyhoví.

[4] Zmíněné usnesení bylo stěžovateli doručeno dne 5. 5. 2015. Lhůta k doložení povinného zastoupení uplynula dne 12. 5. 2015.

[5] Stěžovatel zmíněné výzvě nevyhověl, podmínku povinného zastoupení ve smyslu § 105 odst. 2 s. ř. s. v řízení o kasační stížnosti nesplnil, a proto Nejvyšší správní soud jeho kasační stížnost odmítl.

[6] O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto podle § 60 odst. 3, věty první, s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř. s., tak, že žádnému z účastníků se náhrada nákladů řízení nepřiznává, jelikož byla kasační stížnost odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 14. května 2015

JUDr. Barbara Pořízková předsedkyně senátu