9 As 93/2013-22

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudkyň Mgr. Daniely Zemanové a JUDr. Barbary Pořízkové v právní věci žalobce: Statutární město Plzeň, se sídlem náměstí Republiky 16, Plzeň, proti žalovanému: Český telekomunikační úřad, se sídlem Sokolovská 219, Praha 9, proti rozhodnutí předsedy Rady Českého telekomunikačního úřadu ze dne 22. 9. 2009, č. j. 64 113/2009-603, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 20. 8. 2013, č. j. 6 Ca 342/2009-31,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

III. Žalobci s e v r a c í soudní poplatek za řízení o kasační stížnosti ve výši 5 000 Kč. Tato částka bude vyplacena z účtu Nejvyššího správního soudu do 30 dnů od právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění:

Blanketní kasační stížností ze dne 2. 9. 2013, doručenou Nejvyššímu správnímu soudu následujícího dne, žalobce (dále jen stěžovatel ) napadl rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 20. 8. 2013, č. j. 6 Ca 342/2009-31, kterým byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí žalovaného o jeho ustanovení opatrovníkem účastníku řízení L. L. ve sporu o zaplacení cen za poskytnuté služby elektronických komunikací. Usnesením ze dne 9. 9. 2013, č. j.-8, doručeným stěžovateli téhož dne, Nejvyšší správní soud stěžovatele vyzval, aby ve lhůtě pěti dnů od doručení tohoto usnesení zaplatil soudní poplatek a ve lhůtě jednoho měsíce doplnil svou kasační stížnost o důvody, pro které rozsudek městského soudu napadá.

Podle § 106 odst. 3 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen s. ř. s. ), nemá-li kasační stížnost všechny náležitosti již při jejím podání, musí být tyto náležitosti doplněny ve lhůtě jednoho měsíce od doručení usnesení, kterým byl stěžovatel vyzván k doplnění podání. Podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. soud usnesením odmítne návrh mimo jiné i tehdy, pokud nejsou splněny jiné podmínky řízení a tento nedostatek je neodstranitelný nebo přes výzvu soudu nebyl odstraněn, a nelze proto v řízení pokračovat.

Stěžovatel do stanovené lhůty zaplatil soudní poplatek, nedoplnil však svou kasační stížnost o ty důvody, pro které rozsudek městského soudu napadá. Podmínky pro to, aby Nejvyšší správní soud mohl kasační stížnost projednat, tedy nejsou naplněny a tento nedostatek nebyl přes výzvu odstraněn. V řízení o kasační stížnosti nelze dále pokračovat a je proto na místě, aby Nejvyšší správní soud kasační stížnost odmítl podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř. s.

O nákladech řízení Nejvyšší správní soud rozhodl podle § 60 odst. 3 s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř. s., dle něhož nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

Vzhledem k odmítnutí kasační stížnosti rozhodl Nejvyšší správní soud tak, že stěžovateli bude do 30 dnů od právní moci tohoto usnesení vrácen uhrazený soudní poplatek za řízení o kasační stížnosti (§ 10 odst. 3, věta třetí, a § 10a odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů).

Poučení: Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 15. října 2013

JUDr. Radan Malík předseda senátu