9 As 80/2013-18

USNE SEN Í

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudců Mgr. Daniely Zemanové a JUDr. Jana Passera v právní věci žalobkyně: N.T.D., zast. Mgr. Petrem Václavkem, advokátem se sídlem Opletalova 25, Praha 1, proti žalovanému: Komise pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců, se sídlem nám. Hrdinů 1634/3, Praha 4, proti rozhodnutí Ředitelství služby cizinecké policie ze dne 21. 12. 2009, č. j. CPR-15585-1/ČJ-2009-9CPR-C249, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 30. 7. 2013, č. j. 5 A 71/2010-57,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á p r á v o na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Žalobkyni s e v r a c í část zaplaceného soudního poplatku za kasační stížnost ve výši 4 000 Kč, která jí bude vyplacena k rukám jejího právního zástupce Mgr. Petra Václavka, advokáta se sídlem Opletalova 25, Praha 1.

Odůvodnění:

Včas podanou kasační stížností žalobkyně (dále jen stěžovatelka ) brojila proti shora označenému usnesení Městského soudu v Praze, kterým byla odmítnuta její žaloba proti rozhodnutí Ředitelství služby cizinecké policie ze dne 21. 12. 2009, č. j. CPR-15585-1/ČJ-2009-9CPR-C249, kterým bylo zamítnuto její odvolání proti rozhodnutí Policie ČR, Oblastního ředitelství služby cizinecké policie Ústí nad Labem, Inspektorát cizinecké policie Chomutov, detašované pracoviště Most, ze dne 2. října 2009, č. j. CPUL 04722-3/CI-2009-044061, kterým žalobkyni nebylo uděleno povolení k dlouhodobému pobytu za účelem podnikání jako osobě samostatně výdělečně činné. . Dne 13. 8. 2013 obdržel Nejvyšší správní soud podání stěžovatelky nazvané zpětvzetí kasační stížnosti proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 30. 7. 2013, č. j. 5 A 71/2010-57, jímž stěžovatelka vzala zpět v celém rozsahu kasační stížnost proti označenému usnesení.

Podle § 37 odst. 4 s. ř. s. může navrhovatel vzít svůj návrh zpět zcela nebo zčásti, dokud o něm soud nerozhodl. Dle § 47 písm. a) s. ř. s. soud řízení zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět.

Nejvyšší správní soud neměl nejmenší pochybnosti o projevu vůle stěžovatelky, jímž bylo zpětvzetí kasační stížnosti v celém jejím rozsahu. Kasační stížnost byla vzata zpět v době, kdy o ní nebylo rozhodnuto. Za takové situace bylo řízení o kasační stížnosti zastaveno dle § 47 písm. a) s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s.

O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti bylo rozhodnuto dle § 60 odst. 3, věty první, s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., dle kterých nemá žádný z účastníků řízení o kasační stížnosti právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

Vzhledem k tomu, že za kasační stížnost stěžovatelka zaplatila soudní poplatek ve výši 5 000 Kč, bylo nutno rozhodnout též o vrácení části tohoto poplatku, a to s ohledem na § 10 odst. 3, větu první, zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o soudních poplatcích ). Dle zmíněného ustanovení soud vrátí z účtu soudu i zaplacený poplatek za řízení, který je splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti, snížený o 20 %, nejméně však o 1 000 Kč, bylo-li řízení zastaveno před prvním jednáním. V dané věci byly naplněny všechny podmínky pro vrácení soudního poplatku sníženého o 1 000 Kč, Nejvyšší správní soud proto rozhodl o vrácení části soudního poplatku za kasační stížnost ve výši 4 000 Kč zpět stěžovatelce, a to k rukám jejího právního zástupce Mgr. Petra Václavka, advokáta se sídlem Opletalova 25, Praha 1. Tato část soudního poplatku bude dle § 10a odst. 1 zákona o soudních poplatcích vyplacena z účtu zdejšího soudu ve lhůtě třiceti dnů od právní moci tohoto usnesení o zastavení řízení.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 14. srpna 2013

JUDr. Radan Malík předseda senátu