9 As 8/2015-63

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Barbary Pořízkové a soudců JUDr. Radana Malíka a JUDr. Petra Mikeše, Ph.D., v právní věci žalobce: A. H., proti žalovanému: Nejvyšší správní soud, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno, proti usnesení žalovaného ze dne 25. 9. 2014, č. j. 2 As 87/2014-54, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 12. 12. 2014, č. j. 62 A 130/2014-26,

takto:

I. Návrh žalobce ze dne 16. 2. 2015 s e z a m í t á .

II. Řízení o kasační stížnosti žalobce s e z a s t a v u j e .

III. Žádný z účastníků n e m á p r á v o na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

[1] Žalobce (dále jen stěžovatel ) se kasační stížností domáhá zrušení v záhlaví uvedeného usnesení Krajského soudu v Brně (dále jen krajský soud ), kterým byla odmítnuta jeho žaloba proti usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 25. 9. 2014, č. j. 2 As 87/2014-54, kterým bylo zastaveno řízení z důvodu nezaplacení soudního poplatku za kasační stížnost.

[2] Nejvyšší správní soud nejprve zkoumal, zda jsou v dané věci splněny podmínky řízení, mezi které patří i povinnost uhradit soudní poplatek za kasační stížnost ve výši 5 000 Kč podle položky 19 sazebníku poplatků, který tvoří přílohu k zákonu č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o soudních poplatcích ).

[3] Stěžovatel uvedený soudní poplatek za kasační stížnost nezaplatil, ačkoli podle § 2 odst. 2 písm. b) zákona o soudních poplatcích je ve věcech správního soudnictví poplatníkem poplatku za řízení ten, kdo podal kasační stížnost a jeho poplatková povinnost vzniká podáním kasační stížnosti; tímto okamžikem je též poplatek splatný [§ 4 odst. 1 písm. d) a § 7 odst. 1 zákona o soudních poplatcích].

[4] Nejvyšší správní soud proto stěžovatele usnesením ze dne 19. 1. 2015, č. j.-23, vyzval, aby ve lhůtě 1 týdne ode dne doručení tohoto usnesení zaplatil soudní poplatek za kasační stížnost. Stěžovatel byl rovněž řádně poučen, že nebude-li soudní poplatek ve stanovené lhůtě uhrazen, soud řízení zastaví.

[5] Zmíněné usnesení bylo stěžovateli doručeno dne 22. 1. 2015 vhozením do domovní nebo jiné adresátem užívané schránky, neboť nebyl doručujícím orgánem zastižen. Reagoval na ně v přípise ze dne 29. 1. 2015, doručeném zdejšímu soudu téhož dne, ve kterém požádal o osvobození od soudních poplatků a o ustanovení zástupce.

[6] Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 5. 2. 2015, č. j.-41, které bylo stěžovateli doručeno dne 9. 2. 2015 vhozením do domovní nebo jiné adresátem užívané schránky, neboť nebyl doručujícím orgánem zastižen, nepřiznal stěžovateli osvobození od soudního poplatku pro řízení o kasační stížnosti a zároveň zamítl návrh stěžovatele na ustanovení zástupce. Ve zmíněném usnesení ze dne 5. 2. 2015 Nejvyšší správní soud současně stěžovatele vyzval, aby ve lhůtě jednoho týdne od doručení tohoto usnesení zaplatil soudní poplatek za kasační stížnost, a zároveň jej poučil, že nebude-li soudní poplatek zaplacen, soud řízení zastaví.

[7] Na uvedené usnesení stěžovatel reagoval návrhem ze dne 16. 2. 2015, kterým se domáhal jeho zrušení a vrácení věci k dalšímu řízení a rozhodnutí. Namítl, že je toto usnesení zmatečné, neboť bylo rozhodováno tajně, rozhodnutí ve věci nepatří do pravomocí senátu, nerozhodoval zákonný soudce, Nejvyšší správní soud neměl způsobilost být účastníkem řízení a bylo rozhodnuto v neprospěch stěžovatele zneužitím pravomocí.

[8] Nejvyšší správní soud návrh stěžovatele ze dne 16. 2. 2015 zamítl, neboť proti usnesení ze dne 5. 2. 2015, č. j.-41, nelze podat opravný prostředek. Stěžovatelův návrh svým obsahem připomíná žalobu pro zmatečnost dle § 229 a násl. zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů. Tento opravný prostředek však nelze v soudním řízení správním uplatnit.

[9] Lze tedy shrnout, že požadovaný soudní poplatek v dané věci-i přes výše uvedenou výzvu-zaplacen nebyl, a proto Nejvyšší správní soud podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích řízení o kasační stížnosti zastavil.

[10] O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto podle § 60 odst. 3, věty první, s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř. s., tak, že žádnému z účastníků se náhrada nákladů řízení nepřiznává, jelikož řízení bylo zastaveno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 19. února 2015

JUDr. Barbara Pořízková předsedkyně senátu