9 As 75/2012-16

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudkyň Mgr. Daniely Zemanové a JUDr. Barbary Pořízkové v právní věci žalobce: Mgr. Ľ. V., proti žalovanému: Krajský úřad Jihomoravského kraje, se sídlem Žerotínovo nám. 3/5, Brno, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 24. 10. 2011, č. j. JMK 113704/2011, sp. zn. S-JMK 113704/2011/OD/St, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 2. 3. 2012, č. j. 29 A 93/2011-32,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á.

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Blanketní kasační stížností ze dne 6. 4. 2012 brojí žalobce (dále jen stěžovatel ) proti shora označenému usnesení Krajského soudu v Brně (dále jen krajský soud ), kterým bylo zastaveno řízení o žalobě z důvodu nezaplacení soudního poplatku.

V kasační stížnosti stěžovatel uvedl pouze to, že uplatňuje důvod dle § 103 odst. 1 písm. e) zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen s. ř. s. ), a že považuje napadené usnesení o zastavení řízení za nezákonné. Z takto formulované kasační stížnosti není ovšem patrné, v čem konkrétně spatřuje stěžovatel nezákonnost napadeného usnesení a z jakého důvodu kasační stížnost podává. Řádně formulované kasační důvody jsou přitom základním předpokladem přezkumu ze strany Nejvyššího správního soudu a tvoří jeho základ.

Dle § 106 odst. 1 s. ř. s. musí kasační stížnost kromě obecných náležitostí podání obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá a údaj, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno. Ustanovení § 37 s. ř. s. platí obdobně.

Dle § 106 odst. 3 s. ř. s. nemá-li kasační stížnost všechny náležitosti již při jejím podání, musí být tyto náležitosti doplněny ve lhůtě jednoho měsíce od doručení usnesení, kterým byl stěžovatel vyzván k doplnění podání. Jen v této lhůtě může stěžovatel rozšířit kasační stížnost na výroky dosud nenapadené a rozšířit její důvody. Tuto lhůtu může soud na včasnou žádost stěžovatele z vážných důvodů prodloužit, nejdéle však o další měsíc.

Dle § 37 odst. 5 s. ř. s. předseda senátu usnesením vyzve podatele k opravě nebo odstranění vad podání a stanoví k tomu lhůtu. Nebude-li podání v této lhůtě doplněno nebo opraveno a v řízení nebude možno pro tento nedostatek pokračovat, soud podání usnesením odmítne, nestanoví-li zákon jiný procesní důsledek. O tom musí být podatel ve výzvě poučen.

Vzhledem k tomu, že z kasační stížnosti nejsou patrné důvody, z jakých stěžovatel usnesení krajského soudu napadá, byl usnesením zdejšího soudu ze dne 16. 4. 2012, č. j.-5, vyzván, aby tyto důvody doplnil ve lhůtě jednoho měsíce. Stěžovatel byl zároveň poučen, že pokud výzvě nevyhoví, bude jeho kasační stížnost odmítnuta.

Výše zmíněné usnesení s výzvou k doplnění kasační stížnosti bylo stěžovateli dle prohlášení doručujícího orgánu (založeného na č. l. 7 spisu zdejšího soudu) vloženo do domovní nebo jiné adresátem užívané schránky dne 19. 4. 2012. Na uvedenou výzvu stěžovatel ke dni vydání tohoto usnesení o odmítnutí kasační stížnosti žádným způsobem nereagoval.

Na základě výše uvedeného zdejší soud dospěl k závěru, že kasační stížnost nebyla doplněna o důvody, z jakých bylo usnesení krajského soudu napadeno, a tento nedostatek bránící jejímu projednání nebyl ani přes výzvu soudu odstraněn. Z tohoto důvodu zdejší soud kasační stížnost dle § 37 odst. 5 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. odmítl.

O nákladech řízení rozhodl Nejvyšší správní soud v souladu s ust. § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s ust. § 120 s. ř. s., dle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byl-li návrh odmítnut.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 23. května 2012

JUDr. Radan Malík předseda senátu