9 As 71/2013-37

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudkyň JUDr. Barbary Pořízkové a Mgr. Daniely Zemanové v právní věci žalobkyně: Jablonecká energetická, a.s. (dříve Jablonecká teplárenská a realitní, a.s. ), se sídlem Liberecká 4191/120, Jablonec nad Nisou, zast. Mgr. Lukášem Votrubou, advokátem se sídlem Moskevská 637/16, Liberec, proti žalovanému: Krajský úřad Libereckého kraje, se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 1. 8. 2011, sp. zn. OÚPSŘ 241/2011-rozh., za účasti osob zúčastněných na řízení: I) RWE GasNet, s. r. o., se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, zast. Mgr. Kamilem Stypou, advokátem se sídlem Rubešova 162/8, Praha 2, II) Družstvo Jizerská 8, se sídlem Jizerská 3567/8, Jablonec nad Nisou, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočky v Liberci ze dne 22. 5. 2013, č. j. 59 A 70/2011-71,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti s e z a s t a v u j e .

II. Žalobkyni s e v r a c í část zaplaceného soudního poplatku za kasační stížnost ve výši 4 000 Kč, která jí bude vrácena z účtu Nejvyššího správního soudu do 30 dnů od právní moci tohoto usnesení, a to k rukám právního zástupce žalobkyně Mgr. Lukáše Votruby, advokáta se sídlem Moskevská 637/16, Liberec.

III. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

IV. Osoby zúčastněné na řízení n e m a j í právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobkyně (dále jen stěžovatelka ) se včas podanou kasační stížností domáhala zrušení v záhlaví označeného rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočky v Liberci (dále jen krajský soud ), kterým byla zamítnuta její žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne 1. 8. 2011, sp. zn. OÚPSŘ 241/2011-rozh. Tímto rozhodnutím žalovaný k odvolání stěžovatelky částečně změnil a ve zbytku potvrdil rozhodnutí Městského úřadu Jablonec nad Nisou, odboru rozvoje, stavebního úřadu, ze dne 4. 5. 2011, sp. zn. 2029/2010/SÚ/Fa, č. j. 48860/2011 (dále jen prvostupňové rozhodnutí ). Prvostupňovým rozhodnutím bylo podle § 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), vydáno stavební povolení na stavební úpravy pro změnu vytápění objektu Jizerská 8, č. p. 3567, Jablonec nad Nisou na pozemku st. p. 4973 v k. ú. Jablonec nad Nisou, obec a část obce Jablonec nad Nisou. Částečná změna prvostupňového rozhodnutí spočívala ve změně části II. výroku (podmínky pro provedení stavby), když žalovaný zcela vypustil body č. 5, 13, a 17 této části výroku, nahradil text podmínky č. 18 textem: Při provádění stavby nesmí dojít k dotčení stávajícího zařízení ve vlastnictví Jablonecké teplárenské a realitní a.s., IČ 61539881, Liberecká 104, 466 01 Jablonec nad Nisou vně i uvnitř objektu. Stavebník umožní Jablonecké teplárenské a realitní a.s., IČ 61539881, Liberecká 104, 466 01 Jablonec nad Nisou přístup k jejímu zařízení, které zůstává v domě, neboť jí k tomuto zařízení svědčí i nadále zákonné věcné břemeno ve smyslu energetického zákona a doplnil bod č. 20 ve znění: Plynová kotelna bude napojena na rozvody topné vody domu a rozvody TUV domu po odpojení těchto rozvodů od zařízení soustavy CZT Jablonecké teplárenské a realitní a.s., IČ 61539881, Liberecká 104, 466 01 Jablonec nad Nisou .

Podáním ze dne 20. 9. 2013, označeným jako Zpětvzetí kasační stížnosti , které bylo Nejvyššímu správnímu soudu doručeno dne 23. 9. 2013, vzala stěžovatelka prostřednictvím svého zástupce kasační stížnost výslovně zpět.

V souladu s dispoziční zásadou, jíž je správní soudnictví ovládáno, navrhovatel (zde stěžovatelka) disponuje řízením nebo jeho předmětem, a tedy může vzít svůj návrh zcela nebo zčásti zpět, dokud o něm soud nerozhodl [srov. § 37 odst. 4 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen s. ř. s. )]. Podle § 47 písm. a) s. ř. s. vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět, soud řízení zastaví.

Vzhledem k tomu, že projev vůle, jímž došlo ke zpětvzetí kasační stížnosti, je jednoznačný a nevzbuzuje žádné pochybnosti, Nejvyšší správní soud v souladu s § 47 písm. a) s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř. s., řízení o kasační stížnosti zastavil.

Podle ustanovení § 10 odst. 3 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o soudních poplatcích ), soud vrátí z účtu soudu i zaplacený poplatek za řízení, který je splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti, snížený o 20 %, nejméně však o 1 000 Kč, bylo-li řízení zastaveno před prvním jednáním. Nejvyšší správní soud proto rozhodl o vrácení části zaplaceného soudního poplatku ve výši 4 000 Kč žalobkyni, a to k rukám jejího právního zástupce Mgr. Lukáše Votruby, advokáta se sídlem Moskevská 637/16, Liberec.

Dle § 10a odst. 1 zákona o soudních poplatcích se soudní poplatek vrací ve lhůtě 30 dnů od právní moci rozhodnutí, kterým bylo o vrácení rozhodnuto.

Výrok o náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti je odůvodněn ustanovením § 60 odst. 3 s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř. s., podle kterého nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno. Osobám zúčastněným na řízení nevznikly žádné náklady ve smyslu ustanovení § 60 odst. 5 s. ř. s., náhrada nákladů řízení jim proto nenáleží.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 10. října 2013

JUDr. Radan Malík předseda senátu