9 As 71/2012-14

USNE SEN Í

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudkyň JUDr. Barbary Pořízkové a Mgr. Daniely Zemanové v právní věci žalobce: R. Š., zast. Mgr. Petrem Václavkem, advokátem se sídlem Václavské nám. 21, Praha 1, proti žalovanému: Policie ČR, Ředitelství služby cizinecké policie, se sídlem Olšanská 2, Praha 3, ve věci správního vyhoštění, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 10. 1. 2012, č.j. CPR-8851-2/ČJ-2011-9CPR-V234, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 13. 3. 2012, č. j. 1 A 3/2012-40,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 13. 3. 2012, č. j. 1 A 3/2012-40, s e z a s t a v u j e.

II. Žádný z účastníků n e m á p r á v o na náhradu nákladů řízení.

Odůvo dně ní:

Podanou kasační stížností se žalobce (dále též stěžovatel) domáhal zrušení v záhlaví označeného rozsudku Městského soudu v Praze, kterým byla jako nedůvodná podle ustanovení § 78 odst. 7 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen s. ř. s. ), zamítnuta jeho žaloba proti shora uvedenému rozhodnutí žalovaného. Rozhodnutím žalovaného bylo zamítnuto odvolání stěžovatele proti rozhodnutí Policie České republiky, Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy, odboru cizinecké policie, oddělení pobytové kontroly, pátrání a eskort, vydaného dne 20. 7. 2011 pod č. j. KRPA-45162/ČJ-2011-000022, kterým bylo stěžovateli podle ustanovení § 119 odst. 1 písm. b) bod 3. zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, uloženo správní vyhoštění a doba, po kterou mu nelze umožnit vstup na území členských států Evropské unie, byla stanovena na 1 rok, a toto rozhodnutí bylo potvrzeno.

Podáním ze dne 5. 4. 2012 sdělil stěžovatel prostřednictvím svého zástupce Nejvyššímu správnímu soudu, že bere kasační stížnosti proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 13. 3. 2012, sp. zn. 1 A 3/2012, výslovně a v plném rozsahu zpět.

V souladu s dispoziční zásadou, která ovládá správní soudnictví, může navrhovatel disponovat řízením nebo jeho předmětem a může tedy i vzít svůj návrh zcela nebo zčásti zpět, dokud o něm soud nerozhodl (viz § 37 odst. 4 s. ř. s.). Vzhledem k tomu, že Nejvyšší správní soud nemá s ohledem na obsah podání pochybnosti o tom, že se stěžovatel rozhodl vzít svůj návrh zpět, rozhodl Nejvyšší správní soud v souladu s ustanovením § 47 písm. a) s. ř. s. o tom, že se řízení zastavuje.

Řízení bylo zastaveno pro zpětvzetí návrhu; v souladu s ustanovením § 60 odst. 3 s. ř. s. proto nemá žádný z účastníků řízení právo na náhradu nákladů řízení.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 25. dubna 2012

JUDr. Radan Malík předseda senátu