9 As 68/2013-27

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Mgr. Daniely Zemanové a soudců JUDr. Barbary Pořízkové a JUDr. Jana M. Passera, v právní věci žalobkyně: M. H., proti žalovanému: Krajský úřad Středočeského kraje, se sídlem Zborovská 81/11, Praha 5, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 22. 2. 2013, č. j. 027148/2013/KUSK, sp. zn. SZ 158443/2012/KUSK REG/Sl, o kasační stížnosti žalobkyně proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 27. 5. 2013, č. j. 10 A 95/2013-8,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á p r á v o na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Podanou kasační stížností se žalobkyně (dále jen stěžovatelka ) domáhá zrušení v záhlaví označeného usnesení Městského soudu v Praze (dále jen městský soud ), kterým tento soud postoupil věc stěžovatelky Krajskému soudu v Praze. Stěžovatelka se žalobou domáhala zrušení rozhodnutí žalovaného ze dne 22. 2. 2013, č. j. 027148/2013/KUSK, sp. zn. SZ 158443/2012/KUSK REG/Sl.

Nejvyšší správní soud nejprve zkoumal, zda jsou v dané věci splněny podmínky řízení. Podle ustanovení § 105 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění platném pro projednávanou věc (dále jen s. ř. s. ), musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie. Stěžovatelka uvedenou podmínku řízení nesplňovala. Již v kasační stížnosti přitom Nejvyšší správní soud požádala o osvobození od soudních poplatků. Usnesením ze dne 18. 7. 2013, č. j.-19, byla zdejším soudem žádost stěžovatelky o osvobození od soudních poplatků zamítnuta. Současně Nejvyšší správní soud stěžovatelku vyzval, aby ve lhůtě dvou týdnů zaplatila soudní poplatek a předložila plnou moci udělenou jí advokátovi k zastupování v řízení o kasační stížnosti nebo prokázala, že má vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie. Usnesení bylo stěžovatelce doručeno do vlastních rukou dne 1. 8. 2013, lhůta pro předložení plné moci a zaplacení soudního poplatku tedy uplynula dne 15. 8. 2013.

Podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř. s. soud kasační stížnost odmítne, nejsou-li splněny podmínky řízení (mj. zastoupení advokátem) a tento nedostatek je neodstranitelný nebo přes výzvu soudu nebyl odstraněn, a nelze proto v řízení pokračovat. Stěžovatelka byla usnesením ze dne 18. 7. 2013 výslovně upozorněna, že nepředložení plné moci advokáta brání věcnému vyřízení kasační stížnosti. Vzhledem k tomu, že stěžovatelka ve lhůtě stanovené jí k tomu soudem vadu řízení spočívající v absenci obligatorního právního zastoupení neodstranil, ačkoliv byl o důsledcích neodstranění této vady řádně poučen, Nejvyššímu správnímu soudu nezbylo, než kasační stížnost odmítnout.

O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto podle § 60 odst. 3, věty první, s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř. s., tak, že žádnému z účastníků se náhrada nákladů řízení nepřiznává, byl-li návrh (zde kasační stížnost) odmítnut.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 29. srpna 2013 Mgr. Daniela Zemanová předsedkyně senátu