9 As 66/2012-8

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Mgr. Daniely Zemanové a soudců JUDr. Barbary Pořízkové a JUDr. Radana Malíka v právní věci žalobce: P. Č., proti žalovanému: krajský státní zástupce Krajského státního zastupitelství v Českých Budějovicích, se sídlem Goethova 1949/2, České Budějovice, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 14. 12. 2011, č. j. 10 Na 967/2010-82,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á.

II. Žádný z účastníků n e m á p r á v o na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce (dále jen stěžovatel ) se kasační stížností domáhá zrušení v záhlaví uvedeného usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích (dále jen krajský soud ), kterým byla vyzván, aby do 1 měsíce od doručení tohoto usnesení zaplatil soudní poplatek za podanou kasační stížnost.

Podle ustanovení § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, vzniká stěžovateli poplatková povinnost podáním kasační stížnost; výše poplatku je pak stanovena týmž zákonem. Výzva soudu k zaplacení soudního poplatku (v souladu s § 9 odst. 1 citovaného zákona) je tak pouze konstatováním zákonné povinnosti stěžovatele. Jejím účelem je naplnění podmínek řízení tak, aby mohlo být v řízení pokračováno: výzvu soudu k zaplacení soudního poplatku proto nelze vnímat jinak než jako rozhodnutí, jímž se pouze upravuje vedení řízení. Kasační stížnost směřující proti takovému rozhodnutí je pak ve smyslu § 104 odst. 3 písm. b) zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen s. ř. s. ), nepřípustná; k tomu srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 16. 4. 2008, č. j. 1 As 2/2008-47.

Na základě toho tedy Nejvyšší správní soud posoudil stěžovatelem podanou kasační stížnost proti usnesení krajského soudu, jímž byl vyzván k zaplacení soudního poplatku, jako nepřípustnou a podle § 46 odst. 1 písm. d) s. ř. s. ve spojení s § 120 ji odmítl, neboť směřuje pouze proti rozhodnutí, kterým se upravuje vedení řízení [§ 104 odst. 3 písm. b) s. ř. s.].

Podle § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s. nemá při odmítnutí žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 3. května 2012

Mgr. Daniela Zemanová předsedkyně senátu